Отпускане на еднократна финансова помощ на Николета Димова, за рехабилитация на дъщеря й Полина Димова

Решение 278

Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2021 г.

Решение 279

Приложение №1

Одобряване на разходите за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината за 2022 г. и определяне годишен размер за такса “битови отпадъци” за 2022 г.

Решение 280

Приложение №1

Приемане на становище, относно Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Габрово за периода 2022-2026 г. /Във връзка с писмо с изх. № РД 02-4579-2 от 11.11.2021 г. от Управителя на дружеството/

Решение 281

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на „ВиК” ООД - Габрово

Решение 282

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово по Проект „Красива България“ за 2022 г.

Решение 283

Съгласие за партньорство с Национална синдикална федерация “Метал- Електро” по Проектно предложение по процедура BG05SFOP001-2.025 с НАИМЕНОВАНИЕ: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Решение 284

Приложение №1

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Габрово – първо четене

Решение 285

Приложение №1

Възлагане на здравно-социалната услуга „Патронажна грижа” за период от 6 месеца

Решение 286

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:
- предложение за продажба на общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Петър Падалски” № 6, ет. 6, ап. 19;
- продажба на общински жилища с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Видима“ № 35, вх. В, ет. 8, ап. 23, ул. „Найден Геров“ № 62, вх. Б, ет. 1, ап. 1 и
- събаряне на общински сгради, с административни адреси в гр. Габрово,
- ул. „Никола Войновски” № 52;
- ул. „Хан Крум” № 35.

Решение 287

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Габрово, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Решение 288

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляваща паркоместа в гараж – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Станционна” № 9, гр. Габрово

Решение 289

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Габрово – второ четене

Решение 290

Приложение №1