Приемане на Декларация на Общински съвет Габрово и Община Габрово, за изграждането на тунел Шипка

Решение № 1

Приложение №1

Актуализация на бюджета на Община Габрово към 31 декември 2021 година

Решение № 2

Приложение №1

Закупуване на климатици за ДГ „Мики Маус“, с. Враниловци

Решение № 3

Приложение №1

Оправомощаване на Кмета на Община Габрово за предприемане на действия по поемане на ангажименти за извършване на разходи за изграждане на светофарна уредба и осветление на пешеходни пътеки на територията на Община Габрово

Решение № 4

Съгласие за подкрепа към кандидатурата на Община Габрово за присъединяване на град Габрово към Европейската мисия за климатично неутрални и интелигентни градове чрез включване в инициативата „100 неутрални по отношение на климата и интелигентни града“

Решение № 5

Учредяване на право на прокарване през имоти, общинска собственост, на трасета на подземна оптична кабелна разпределителна мрежа в град Габрово, ведно със сервитутите в полза на оператора на електронни съобщителни мрежи - „Уникс“ ЕООД, със седалище: гр. Габрово, ул. „Христо Ботев“ № 14, ЕИК 107522258, представлявано от управителя Пламен Радев

Решение № 6

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:
- предложение за продажба на общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, бул. „Столетов” № 135, ет. 6, ап. 20.

Решение № 7

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Баланите и землище Златевци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Решение № 8

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.39.530 по КК на гр. Габрово, м-т „Войновска спирка“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за производствени дейности /цех за металообработване/“

Решение № 9

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ и план-схема на външно ел. захранване до новообразуван имот № 26, кадастрален район 412 по плана на новообразуваните имоти на местност „Мечин гъстак“, землище на гр. Габрово

Решение № 10

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 2, кадастрален район 412 по плана на новообразуваните имоти на м-т „Ливадето“, землище на с. Гръблевци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 11

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.37.40 по КК на гр.Габрово, м-т „Петровото-Чуката“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - за „цех за производство на пелети“

Решение № 12

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 307, кадастрален район 35 по плана на новообразуваните имоти на м-т „Шенини“, землище на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 13

Промяна в поименния състав на постоянни комисии на Общински съвет Габрово

Решение № 14

Заседание на Общински съвет № 2 от 22.11.2023 г. Заседание на Общински съвет № 2 от 24.02.2022 г.