Приемане на Стратегия за интелигентна специализация на община Габрово до 2030 г.

Решение № 15

Приложение №1

Приемане на План за действие за устойчива енергия и климат на община Габрово /ПДУЕК/ до 2030 г.

Решение № 16

Приложение №1

Подпомагане дейността на спортни клубове в община Габрово

Решение № 17

Възлагане на здравно-социалната услуга „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА” за период от 6 месеца, считано от 05.01.2022 г.

Решение № 18

Отпускане на еднократна финансова помощ на Анна Петрова, за контролни прегледи във връзка с предстояща операция на дъщеря й Лъчезара Ангелова

Решение № 19

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

Решение № 20

Приложение №1

Отдаване под наем на общинско жилище от групата „Резервни жилища”, на основание чл. 31, т. 2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища

Решение № 21

Предоставяне за управление на В и К обектите системите и съоръженията – общинска собственост, на Асоциацията по В и К за обособена територия област Габрово

Решение № 22

Приложение №1

Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот 14218.705.15 по кадастралната карта на гр. Габрово

Решение № 23

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие - Габрово, за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1 от 29.12.2008 г.

Решение № 24

Съгласие за актуализиране и предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади, стопанисвани и собственост на Община Габрово

Решение № 25

Отдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ първи етаж от двуетажна сграда - Здравна служба в с. Драгановци на Сдружение Ловно-рибарско дружество „Чардафон“ Габрово

Решение № 26

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:
- предложение за продажба на общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Зелена ливада” № 19, ет. 8, ап. 22

Решение № 27

Застраховане на имоти частна общинска собственост на основание чл. 9, ал. 2 от ЗОС

Решение № 28

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 43339.60.25 по КК на с. Лесичарка, община Габрово, във връзка с инсталиране на резервоар за съхранение на вода за напояване

Решение № 29

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за установяване режим на устройство и предназначение на ПИ с проектен идентификатор 29547.28.380 по КК на с. Жълтеш, община Габрово - за „производствена и складова дейност“

Решение № 30

Учредяване на право на прокарване през имоти, общинска собственост, на трасета на подземна оптична кабелна разпределителна мрежа в град Габрово, ведно със сервитутите, за „EТАП II - м. Мальова клада“ и „ЕТАП III – кв. Чехлевци, кв. Гачевци и с. Трънето“, в полза на оператора на електронни съобщителни мрежи - „Уникс“ ЕООД, със седалище: гр. Габрово, ул. „Христо Ботев“ № 14, ЕИК 107522258, представлявано от управителя Пламен Радев

Решение № 31