Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Габрово за 2021 г. и приемане на Програма за развитие на туризма в Община Габрово за 2022 г.

Решение № 32

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Отчет за 2021 г. на изпълнението по приложение на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023

Решение № 33

Приложение №1

Одобряване на отчет на Кмета на Община Габрово за 2019-2020 за изпълнение на „План за действие за общинските концесии на Община Габрово за периода 2019-2020 г.“

Решение № 34

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – Габрово за 2021 г.

Решение № 35

Приложение №1

Приемане на становище, относно Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Габрово за периода 2022-2026 г. /Във връзка с писмо с изх. № РД02-739-2 от 02.03.2022 г. от Управителя на дружеството/

Решение № 36

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на „ВиК” ООД – Габрово

Решение № 37

Приложение №1

Промяна в срока на възлагане на услугите „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора с невъзможност за самообслужване“, предоставяни по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2”

Решение № 38

Създаване на филиал “Център за съвременно изкуство Кристо и Жан-Клод” към музей “Дом на хумора и сатирата” - Габрово

Решение № 39

Даване съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост върху недвижим имот - държавна собственост на основание чл.54 от ЗДС

Решение № 40

Приложение №1

Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Габрово

Решение № 41

Приложение №1

Обявявяне на части от поземлени имоти за частна общинска собственост с цел прилагане на уличната регулация и уреждане на регулационни отношения

Решение № 42

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица на основание чл.58 ал.1 и 2 от НРПУРОИ находящ се в с. Кметовци, общ. Габрово

Решение № 43

Приложение №1

Предоставяне под наем на общински жилища от групата „Ведомствени жилища, на основание чл. 27, ал. 2 от НУРУЖННОЖ

Решение № 44

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляващ паркомясто в гараж – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Станционна” № 9, гр. Габрово

Решение № 45

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 14218.34.527 по КК на гр. Габрово

Решение № 46

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с проектен идентификатор 14218.261.123 по КККР на гр. Габрово

Решение № 47