Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година и приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2022г.

Решение № 48

Приложение №1

Приложение №2

Приемане бюджет на Община Габрово за 2022 година

Решение № 49

Приложение №1