Програма за управление на отпадъците на община Габрово 2021-2028 г.

Решение № 50

Приложение №1

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

Решение № 51

Приложение №1

Приемане на годишен отчет за дейността, инвестиционна програма за 2022 г., счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци по прекия метод, представени от „Диагностично консултативен център – 1 Габрово” ЕООД

Решение № 52

Приложение №1

Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността, доклад от независим одитор за 2021 г., отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци по прекия метод, отчет за собствения капитал, счетоводен баланс, справка за начислените и приведени в Община Габрово наеми и справка за нетекущите /дълготрайните/ активи, представени от „Общински пътнически транспорт” ЕООД, инвестиционна програма на дружеството за 2022 г.

Решение № 53

Приложение №1

Приемане на годишен отчет за дейността, отчет за приходите и разходите и баланс за 2021 г. и Инвестиционна програма за 2022 г. на „Регионален хоспис” ЕООД

Решение № 54

Приложение №1

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово през 2021 г.

Решение № 55

Приложение №1

Преустановяване дейността на „Кризисна социална кухня“ - социална услуга в общността, местна дейност, създадена с Решение на Общински съвет - Габрово № 49/26.03.2020 г.

Решение № 56

Отпускане на еднократна финансова помощ за детето Никола Георгиев, необходима за възстановяване на разходи от извършена операция

Решение № 57

Промяна на размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Габрово и кметове на кметства

Решение № 58

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на „ВиК” ООД - Габрово

Решение № 59

Приложение №1

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 30 септември 2021 година – 31 март 2022 година

Решение № 60

Приложение №1

Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци по реда на чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово на „СИГМАР“ ООД, „ПОДПРАВКИ КОМ“ ЕООД, „АНДИ - 93“ЕООД, „ЕЙЧ ДИ – ТРЕЙД“ ЕООД, „КОМО КОМЕРС“ ЕООД и „МЕТАЛ ИНВЕСТ – ГАБРОВО“ ООД

Решение № 61

Участие на Община Габрово в Шестата процедура по присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Решение № 62

Приложение №1

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

Решение № 63

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие - Габрово, за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1 от 29.12.2008 г.

Решение № 64

Уреждане на регулационни отношения и замяна на части от недвижими имоти, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗОС

Решение № 65

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ, находящ се на ул. Народна воля № 19, гр. Габрово

Решение № 66

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 2, ет. 1, вх. В, бул. Столетов № 50, гр. Габрово)

Решение № 67

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент №23, ет. 8, вх. В, ул. Зелена ливада № 36, гр. Габрово)

Решение № 68

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 18, ет. 6, вх. В, ул. Мирни дни № 8, гр. Габрово)

Решение № 69

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 2, ет. 1, вх. Г, ул. Селимица № 7, гр. Габрово)

Решение № 70

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Самостоятелен обект 14218.501.447.1.44, представляващ жилище, апартамент № 44, ет. 8, ул. Свищовска № 75, гр. Габрово)

Решение № 71

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (Самостоятелен обект 14218.515.145.8.30, с предназначение за търговска дейност, Кафе-клуб, с адрес: ул. Македония № 1, гр. Габрово)

Решение № 72

Приложение №1

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща Ковашка работилница в РЕМО „Етър“, находящ се в гр. Габрово, ул. „Ген. Дерожински“ № 144

Решение № 73

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на обект „Боженско ханче” – публична общинска собственост, находящ се в Музей на Архитектурно-исторически резерват /МАИР/ „Боженци“, община Габрово

Решение № 74

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.121.544 по КК на гр. Габрово, м-т „Андреево“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 75

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за установяване на конкретен режим на устройство и предназначение за ПИ с идентификатор 14218.720.1 по КККР на гр. Габрово – за „зоологическа градина“

Решение № 76

Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз

Решение № 77

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 9 от 30.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 6 от 12.05.2022 г.