Проект – № BG16RFOP001-1.016-0003 „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.016 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Габрово“ (част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“)

Административен договор – № BG16RFOP001-1.016-0003-С01/№ РД-02-37-120 от 17.07.2017 г.; Анекс № 1 – № BG16RFOP001-1.016-0003-С02/№ РД-02-37-120(1) от 05.09.2018 г.; Анекс № 2 – № BG16RFOP001-1.016-0003-С03/№ РД-02-37-120(2) от 01.08.2019 г.; Анекс № 3 – № BG16RFOP001-1.016-0003-С04/№ РД-02-37-120(3) от 18.11.2019 г.

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Стойност – 13 658 027,97 лв., от които:

 • 7 650 000,02 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
 • 1 349 999,98 лв. – национално съфинансиране
 • 4 658 027,97 лв. – собствен принос на Община Габрово

Продължителност на проекта – 48 месеца (до 17 юли 2021 г.)

Обща цел

Създаване на по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт на град Габрово с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт, което ще допринесе за повишаване качеството на живот и подобряване на екологичната среда. Проектът подкрепя реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.

Специфични цели

 • Опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи обществения транспорт – 14 бр. остарели и амортизирани превозни средства ще бъдат заменени с нови, отговарящи на нормативните стандарти за вредни емисии;
 • Насърчаване на мултимодална устойчива градска мобилност чрез създаване на възможности за алтернативни форми на транспорт и тяхното подходящо комбиниране, в това число обществен транспорт, придвижване пеша, връзки с други видове транспорт;
 • Намаляване нивата на шум чрез въвеждане на почти безшумни превозни средства (електробуси);
 • Подобряване безопасността на средата чрез осигуряване на обезопасени пешеходни връзки до спирки, гара и автогара чрез реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад, възстановяване и ремонт на 2 бр. пешеходни подлеза;
 • Подобряване скоростта и качеството на обслужване на обществения градски транспорт, насърчавайки повече хора да предпочетат услугите му пред превоза с личен автомобил;
 • Подобряване пропускливостта на кръстовищата чрез модернизация на 5 бр. от най-натоварените кръстовища в гр. Габрово;
 • Подобряване на достъпността – новите превозни средства ще бъдат съобразени с нуждите на хората в неравностойно положение; изградените асансьори в подлезите ще улеснят използването им от хората с увреждания; спирките на градския транспорт ще имат визуално означаване;
 • Намаляване броя на личните автомобили в централните градски части чрез повишено използване на обществен транспорт в резултат на подобреното обслужване.

Дейности

Изпълнение на строително-монтажни работи в обекти от транспортната инфраструктура

Описание на СМР в подобектите: 

 

 • Подобект 1: Преустройство на автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“, намираща се на ул. „Юрий Венелин“: Изнасяне на новия тротоар конзолно над р. Янтра едновременно с част от пътното платно на уширението за спирката; Изработване на „джоб“ със стоманобетонова конструкция, съобразена с наличната подпорна стена, особеностите на терена и интензивността на трафика; Нов предпазен парапет за пешеходци и стойка за новата информационна система на масовия градски транспорт;

 

 • Подобект 2: Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в района на пл. „Марсел де Бископ“: Изграждане на триклонно кръгово кръстовище в източната част на гаровия площад; Подреждане на плочници с пейки и осветление, цветни партери с озеленяване, поставяне на скулптурен фонтан в намалена водна площ в оста запад-изток срещу гарата; Изместване на автобусната спирка от площада в северна посока на ул. „Христо Смирненски“ и оформяне на „джоб“; Полагане на асфалтови и тротоарни пътни настилки; Осигуряване на достъпност за хора в неравностойно положение;

 

 • Подобект 3: Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези – подлез при кръстовище на ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Стефан Караджа“ (Автогара) и подлез при кръстовище на ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска“ (Дом на хумора и сатирата – ДХС): Премахване на 3 от стълбищата (подлез Автогара) и 4 от стълбищата (подлез на ДХС) с разполагане на асансьорни платформи; Полагане на каменна облицовка и стъклено покритие за останалите стълбища, подмяна на парапети и тротоарни плочи, нови отводнителни улеи, тактилни ивици за пешеходци с намалено зрение; Енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение.

 

 • Подобект 4: Подобряване организацията на движение на 5 кръстовища: Подмяна на светофарни уредби на кръстовища: ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска“; ул. „Юрий Венелин“ с ул. „Скобелевска“ и с ул. „Брянска“; ул. „Райчо Каролев“ с ул. „Юрий Венелин“; Изграждане на нови светофарни уредби на кръстовища: бул. „Априлов“ с ул. „Райчо Каролев“ и ул. „Юрий Венелин“ с ул. „Априловска“; Монтиране на нови светофарни секции и контролери, изграждане на нови стълбове, направа на изкопи и полагане на тръби, окабеляване и заземяване, демонтаж и монтаж на улично осветление и др.

Изпълнение на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в градския транспорт

Описание на дейностите: 

 • Доставка и монтаж на електронни информационни табла /ЕИТ/ – за 104 спирки на територията на града, както следва: 13 бр. ЕИТ за инсталиране в заслон; 21 бр. ЕИТ със захранване с фотоволтаик; 11 бр. ЕИТ тип 1; 27 бр. едноредови ЕИТ; 32 бр. триредови ЕИТ. Информацията на ЕИТ ще включва: вид на превозното средство /автобус – „А“/; номер на маршрутната линия; крайната спирка от маршрута на линията (направление); минутите до пристигане на спирката на превозното средство - :ММ;
 • Доставка на бордово оборудване – за 57 превозни средства на обществения градски транспорт;
 • Изграждане на система за управление на градския транспорт (в т.ч. хардуер и софтуер) – диспечерска система, система за управление на бордовото оборудване и приложение за събиране на данни от GPS устройствата.

Доставка на подвижен състав и зарядни станции

Описание на дейностите: 

 • Доставка на 3 броя 12-метрови електробуса с доставка и монтаж на 4 броя зарядни станции (3 стационарни и 1 мобилна);
 • Доставка на 11 броя 12-метрови автобуса, работещи на сгъстен природен газ (CNG).

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Повишаване ефективността на превозите (намаляване на времето и стойността на пътуване);
 • Подобряване на комфорта и обслужването чрез обновяване на подвижния състав;
 • Подобряване на транспортната инфраструктура на градския транспорт;
 • Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания;
 • Подобряване на пропускливостта на кръстовищата;
 • Подобряване на организацията на движение и условията за изпълнение на градския транспорт;
 • Осигуряване на информираност за пътниците на градския транспорт;
 • Спестяване на емисии от вредни газове в атмосферата и по-малко шум.

Публикации

Осем екоавтобуса се включиха в градския транспорт на Габрово

Новите екологични автобуси на Габрово ще бъдат представени на 11 юни

Таня Христова подписа договора за изграждането на информационна система за градския транспорт

Община Габрово с договор за първите нови автобуси за градския транспорт

Кметът инспектира най-големите строителни обекти

Напредък в изпълнението на СМР към 6 юли 2018 г.

Започва преустройството на спирка „Рачо Ковача“

Започва ремонтът на подлеза до Дома на хумора и сатирата

Община Габрово започна изпълнението на проекта за устойчив градски транспорт

Представят проекта за градски транспорт на Габрово с първа копка 

Стартира проектът за интегриран градски транспорт на Габрово

Габрово сред общините с пилотни решения за електрическа мобилност