Проект – № BG16RFOP001-1.016-0003 „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.016 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Габрово“ (част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“)

Административен договор – № BG16RFOP001-1.016-0003-С01/№ РД-02-37-120 от 17.07.2017 г.; Анекс № 1 – № BG16RFOP001-1.016-0003-С02/№ РД-02-37-120(1) от 05.09.2018 г.; Анекс № 2 – № BG16RFOP001-1.016-0003-С03/№ РД-02-37-120(2) от 01.08.2019 г.; Анекс № 3 – № BG16RFOP001-1.016-0003-С04/№ РД-02-37-120(3) от 18.11.2019 г.

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Стойност – 13 658 027.97 лв., от които:

 • 7 650 000.02 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
 • 1 349 999.98 лв. – национално съфинансиране
 • 4 658 027.97 лв. – собствен принос на Община Габрово

Продължителност на проекта – 48 месеца (17 юли 2017 г. – 16 юли 2021 г.) 

Обща цел

Създаване на по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт на град Габрово с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт, което ще допринесе за повишаване качеството на живот и подобряване на екологичната среда. Проектът подкрепя реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.

Специфични цели

 • Опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи обществения транспорт – 14 бр. остарели и амортизирани превозни средства ще бъдат заменени с нови, отговарящи на нормативните стандарти за вредни емисии;
 • Насърчаване на мултимодална устойчива градска мобилност чрез създаване на възможности за алтернативни форми на транспорт и тяхното подходящо комбиниране, в това число обществен транспорт, придвижване пеша, връзки с други видове транспорт;
 • Намаляване нивата на шум чрез въвеждане на почти безшумни превозни средства (електробуси);
 • Подобряване безопасността на средата чрез осигуряване на обезопасени пешеходни връзки до спирки, гара и автогара чрез реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад, възстановяване и ремонт на 2 бр. пешеходни подлеза;
 • Подобряване скоростта и качеството на обслужване на обществения градски транспорт, насърчавайки повече хора да предпочетат услугите му пред превоза с личен автомобил;
 • Подобряване пропускливостта на кръстовищата чрез модернизация на 5 бр. от най-натоварените кръстовища в гр. Габрово;
 • Подобряване на достъпността – новите превозни средства ще бъдат съобразени с нуждите на хората в неравностойно положение; изградените асансьори в подлезите ще улеснят използването им от хората с увреждания; спирките на градския транспорт ще имат визуално означаване;
 • Намаляване броя на личните автомобили в централните градски части чрез повишено използване на обществен транспорт в резултат на подобреното обслужване.

Дейности

Изпълнение на строително-монтажни работи в обекти от транспортната инфраструктура

Описание на СМР в подобектите: 

 • Подобект 1: Преустройство на автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“, намираща се на ул. „Юрий Венелин“: Изнасяне на новия тротоар конзолно над р. Янтра едновременно с част от пътното платно на уширението за спирката; Изработване на „джоб“ със стоманобетонова конструкция, съобразена с наличната подпорна стена, особеностите на терена и интензивността на трафика; Нов предпазен парапет за пешеходци и стойка за новата информационна система на масовия градски транспорт;

 

Преди                                                                                                                 След

 • Подобект 2: Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в района на пл. „Марсел де Бископ“: Изграждане на триклонно кръгово кръстовище в източната част на гаровия площад; Подреждане на плочници с пейки и осветление, цветни партери с озеленяване, поставяне на скулптурен фонтан в намалена водна площ в оста запад-изток срещу гарата; Изместване на автобусната спирка от площада в северна посока на ул. „Христо Смирненски“ и оформяне на „джоб“; Полагане на асфалтови и тротоарни пътни настилки; Осигуряване на достъпност за хора в неравностойно положение;

 

Преди                                                                                                                 След

 • Подобект 3: Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези – подлез при кръстовище на ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Стефан Караджа“ (Автогара) и подлез при кръстовище на ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска“ (Дом на хумора и сатирата – ДХС): Премахване на 3 от стълбищата (подлез Автогара) и 4 от стълбищата (подлез на ДХС) с разполагане на асансьорни платформи; Полагане на каменна облицовка и стъклено покритие за останалите стълбища, подмяна на парапети и тротоарни плочи, нови отводнителни улеи, тактилни ивици за пешеходци с намалено зрение; Енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение.

 

Преди                                                                                                                 След

 • Подобект 4: Подобряване организацията на движение на 5 кръстовища: Подмяна на светофарни уредби на кръстовища: ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска“; ул. „Юрий Венелин“ с ул. „Скобелевска“ и с ул. „Брянска“; ул. „Райчо Каролев“ с ул. „Юрий Венелин“; Изграждане на нови светофарни уредби на кръстовища: бул. „Априлов“ с ул. „Райчо Каролев“ и ул. „Юрий Венелин“ с ул. „Априловска“; Монтиране на нови светофарни секции и контролери, изграждане на нови стълбове, направа на изкопи и полагане на тръби, окабеляване и заземяване, демонтаж и монтаж на улично осветление и др.

 

Преди                                                                                                                 След

Изпълнение на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в градския транспорт

Описание на дейностите: 

 • Доставка и монтаж на електронни информационни табла /ЕИТ/ – за 104 спирки на територията на града, както следва: 13 бр. ЕИТ за инсталиране в заслон; 21 бр. ЕИТ със захранване с фотоволтаик; 11 бр. ЕИТ тип 1; 27 бр. едноредови ЕИТ; 32 бр. триредови ЕИТ. Информацията на ЕИТ ще включва: вид на превозното средство /автобус – „А“/; номер на маршрутната линия; крайната спирка от маршрута на линията (направление); минутите до пристигане на спирката на превозното средство - :ММ;

 

Преди                                                                                                                 След

 • Доставка на бордово оборудване – за 57 превозни средства на обществения градски транспорт;
 • Изграждане на система за управление на градския транспорт (в т.ч. хардуер и софтуер) – диспечерска система, система за управление на бордовото оборудване и приложение за събиране на данни от GPS устройствата.

 

Преди                                                                                                                 След

Доставка на подвижен състав и зарядни станции

Описание на дейностите: 

 • Доставка на 3 броя 12-метрови електробуса с доставка и монтаж на 4 броя зарядни станции (3 стационарни и 1 мобилна);

 

Преди                                                                                                                 След

 • Доставка на 11 броя 12-метрови автобуса, работещи на сгъстен природен газ (CNG).

 

Преди                                                                                                                 След

Резултати и положителни ефекти

 • Повишаване ефективността на превозите (намаляване на времето и стойността на пътуване);
 • Подобряване на комфорта и обслужването чрез обновяване на подвижния състав;
 • Подобряване на транспортната инфраструктура на градския транспорт;
 • Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания;
 • Подобряване на пропускливостта на кръстовищата;
 • Подобряване на организацията на движение и условията за изпълнение на градския транспорт;
 • Осигуряване на информираност за пътниците на градския транспорт;
 • Спестяване на емисии от вредни газове в атмосферата и по-малко шум.

Публикации

Двама фотографи от Габрово финалисти в конкурса на МРРБ!

Фотогалерия

Информационна брошура

Представяне на резултатите от проекта

Три нови електробуса за финала на транспортния проект на Габрово

Финална пресконференция по транспортния проект на Габрово

Осем екоавтобуса се включиха в градския транспорт на Габрово

Новите екологични автобуси на Габрово ще бъдат представени на 11 юни

Таня Христова подписа договора за изграждането на информационна система за градския транспорт

Община Габрово с договор за първите нови автобуси за градския транспорт

Кметът инспектира най-големите строителни обекти

Напредък в изпълнението на СМР към 6 юли 2018 г.

Започва преустройството на спирка „Рачо Ковача“

Започва ремонтът на подлеза до Дома на хумора и сатирата

Община Габрово започна изпълнението на проекта за устойчив градски транспорт

Представят проекта за градски транспорт на Габрово с първа копка 

Стартира проектът за интегриран градски транспорт на Габрово

Габрово сред общините с пилотни решения за електрическа мобилност

„Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово“ „Подкрепа за Община Габрово за ефективно и ефикасно изпълнение на проекти по ПРР 2021 – 2027 г.“