Започват ремонтните работи на подлеза до Музей „Дом на хумора и сатирата“. Строителните дейности включват ремонт на настилките и прилежащи тротоари, отводняване, осигуряване на съвременно осветление, видеонаблюдение и достъпна среда, посредством асансьорни платформи.

Съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, изпълнителят е длъжен да огради строителния обект с плътна ограда. Във връзка с това и с цел избягване на инциденти, Община Габрово призовава пешеходците, които пресичат пътните артерии в района, да преминават в местата с обособени пешеходни пътеки.

Дейностите по подлеза на кръстовището между ул. „Д-р Н. Василиади“ и ул. „Брянска“, в района на Дома на хумора и сатирата, са част от проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“.


Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-1.016-0003-С01 „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

 

 

Зимна обстановка – община Габрово към 12,00 часа на 18.01.2018 г.
18 януари 2018
Търсят се пътешественици за Европа по проект на ЕК
18 януари 2018