Проект – № BG16RFOP001-1.040-0007 „Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – № BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ (част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“)

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – № BG16RFOP001-1.040-0007-С01 от 18.02.2016 г.

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Стойност 31 528 804.73 лв., от които:

 • 25 739 640.08 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
 • 5 789 164.65 лв. – собствен принос на Община Габрово

Продължителност на проекта – 96 месеца (считано от 18 февруари 2016 г.)

Описание

Инвестиционната програма на Община Габрово за реализация на приоритетни проекти от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Габрово включва изпълнение на конкретни мерки за осъществяване на местните политики за устойчиво градско развитие и постигане на балансиран растеж на града.

При разработване на Инвестиционната програма са взети предвид следните фактори: съответствие на включените обекти със заложените в ИПГВР проекти и с други стратегически документи на местно, регионално и национално ниво; проектната готовност за изпълнение на обектите; социалният ефект спрямо идентифицираните нужди; интегрираност на групите в неравностойно положение; общественото мнение; вече реализирани инвестиции в съответните области; възможността на общинската администрация за ползване на финансови инструменти предвид заложения размер на съфинансиране; указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ по отношение на обхват и интегрираност, финансови параметри и подбор на обекти.

Обща цел

Постигане на устойчиво градско развитие и балансиран растеж на гр. Габрово посредством прилагане на интегрирано въздействие върху ключови обекти за решаване на местни икономически, природни и социални проблеми.

Специфични цели

 • Благоустрояване на физическата среда в Габрово за повишаване привлекателността на града, стимулиране на социалното включване и подобряване на екологичната среда;
 • Обновяване и модернизация на общинската образователна инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес, улесняване въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на учениците, както и да ги мотивират за по-добра активност при усвояване на знанията и реализацията им на пазара на труда;
 • Създаване на по-ефективен и по-екологичен градски транспорт с по-малко потребление на енергия, по-добри и качествени услуги за ползвателите;
 • Осигуряване на подходяща социална инфраструктура за обезпечаване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението с адекватни услуги и интегрирането им в общността;
 • Обновяване и модернизация на културната инфраструктура за подобряване условията за достъп до културен живот и стимулиране на социалното включване;
 • Повишаване енергийната ефективност на обществени сгради за намаляване на крайното енергийно потребление в домакинствата, подобряване на мобилността на хората с увреждания, косвено намаляване на парниковите газове.

Дейности

За основните проекти:

-       Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства

-       Благоустрояване на част от централна градска част на Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“

-       Изграждане на част от Източна градска улица

 • Осигуряване на социални жилища за групи в неравностойно положение

-       Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в Дом на културата „Емануил Манолов“

-       Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградите на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Цанко Дюстабанов“

За резервните проекти:

 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (01.2020 г. – 01.2022 г.)
 • Изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово (09.2019 г. – 09.2021 г.): 

                    -       Благоустрояване на междублокови пространства в зоните за въздействие - кв. „Трендафил“ I и II

-       Благоустрояване на междублокови пространства в зоните за въздействие - кв. „Младост“

-       Благоустрояване на парк „Баждар“

-       Реконструкция на площад „Възраждане“

 • Реновиране на Музей „Дом на хумора и сатирата“ (09.2019 г. – 09.2021 г.)
 • Реновиране на сградата на Държавен куклен театър – Габрово (01.2020 г. – 01.2022 г.)
 • Преустройство на обществена сграда в Общински център за работа с деца „Радион Умников“ (09.2019 г. – 09.2021 г.)

Публикации

Министър Нанков посочи Община Габрово като отличник по ОПРегиони в растеж

Работна група ще актуализира Инвестиционната програма на община Габрово по ОПРР - 2020

Община Габрово подаде първия проект от инвестиционната програма по ОПРР

Одобриха инвестиционната програма на Община Габрово по „Региони в растеж“

Община Габрово подаде инвестиционната програма по „Региони в растеж“

Над 25 милиона лева влизат в Габрово с новата програма „Региони в растеж“