Проект – BG16RFOP001-1.016-0002 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.016 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Габрово“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/

Административен договор – № BG16RFOP001-1.016-0002-С01 /№ РД-02-37-313 от 23.12.2016 г./

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Стойност – 4 704 366 лв., от които:

 • 3 400 000 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
 • 600 000 лв. – национално съфинансиране
 • 704 366 лв. – собствен принос на Община Габрово

Продължителност на проекта – 23 декември 2016 г. – 23 юни 2019 г.

Обща цел

Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура на територията на община Габрово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Проектът подкрепя реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми.

Специфични цели

 • Повишаване на енергийната ефективност в два обекта от образователната инфраструктура на община Габрово чрез внедряване на мащабни и съвременни високоефективни енергоспестяващи мерки;
 • Създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сградите на две училища от образователната инфраструктура на община Габрово;
 • Създаване на благоприятни условия за провеждане на висококачествен образователен процес с принос към повишаване качеството на живот на местната общност.

Дейности

Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, вкл. благоустрояване на дворни площи

Описание на СМР: Предвидена е топлоизолация на покрива, нова външна мазилка, подмяна на водосточни тръби и улуци, пожароизвестителна инсталация. Изграждане на външна стълба с височина на парапета 115 см по западната страна на четириетажния учебен корпус. Монтиране на засенчващи устройства на прозорците от южната страна на училището. Всички настилки около сградата ще бъдат заменени с нови. Създаване на достъпна среда за хората с увреждания съгласно Наредба № 4/01.07.2009 г. чрез изграждане на стоманобетонна рампа и хидравличен асансьор. Ще бъде положена нова боя по стените и таваните на учебните корпуси, старите настилки от паркет ще бъдат заменени. Съществуващите санитарни помещения ще бъдат основно ремонтирани. В предната част е предвидено изграждане на мултифункционални игрища за футбол, волейбол, баскетбол, тенис на корт, лекоатлетическа писта, писти за дълъг и троен скок. Съществуващата асфалтова настилка ще бъде заменена с нова каучукова настилка, игрищата ще бъдат оградени с лека ажурна ограда. Отделено е място за обучителен полигон за правилата на движение по пътищата, пътните знаци и маркировка.

VIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане: Предвидени са нови ученически чинове и столове, учителски бюра, шкафове, бели дъски за писане, компютърни конфигурации, енергоспестяващо осветление в помещенията. В двора на училището ще бъде монтирана трибуна с 204 седящи места за наблюдение на спортни мероприятия, както и осем спортни уреда за занимания на открито в западната част на двора, както и система за видеонаблюдение.

Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ „Цанко Дюстабанов“, вкл. благоустрояване на дворни площи

Описание на СМР: Предвидена е подмяна на старата дограма, монтаж на външни и вътрешни подпрозоречни первази, нова външна мазилка, вътрешно боядисване, топлоизолация на външните и покривните стени, подмяна на водосточни тръби и улуци, пожароизвестителна инсталация. Покривите на училищното фоайе, на новия корпус и на топлата връзка към физкултурния салон ще имат нов окачен таван с изолация от минерална вата. Над стоманобетонната плоча на покрива ще бъде направена изравнителна циментова замазка с битумна хидроизолационна мембрана, втори пласт с посипка и ламаринена обшивка. Старите настилки от паркет ще бъдат заменени, а съществуващите санитарни помещения – основно ремонтирани. Създаване на достъпна среда за хората с увреждания съгласно Наредба № 4/01.07.2009 г. чрез изграждане на метални рампи, електрически асансьор, пригодени санитарните помещения. На първи етаж в стария училищен корпус ще бъдат обособени шест кабинета и една зала за специални занимания и учебни дейности за учениците от помощното училище. Предвидена е нова вертикална планировка и цялостна реконструкция на дворните площи с изграждане на ограда и мултифункционални игрища за футбол, волейбол, баскетбол, тенис на корт. Съществуващата асфалтова настилка ще бъде заменена с нова каучукова настилка.

III ОУ „Цанко Дюстабанов“ 

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане: Предвидени са нови ученически чинове и столове, учителски бюра, шкафове, бели дъски за писане, компютърни конфигурации, енергоспестяващо осветление в помещенията. В двора на училището ще бъдат монтирани спортни уреда за занимания на открито, както и система за видеонаблюдение.

*** Със съдействието на експерти от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ са направени предписания за постигане на „пасивни“ показатели при обновяването в един от корпусите на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Изпълнител на обследването за ОУ „Цанко Дюстабанов“ е „Софинвест“ ЕООД. Енергийните обследвания на сградите включват въвеждане на енергоефективни мерки, актуално състояние на потреблението на енергия, оценки на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, подробни количествено-стойностни сметки.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Намаляване на енергопотреблението на сградите и опазване на околната среда чрез по-малко вредни емисии от парникови газове;
 • Подобряване на учебния процес и превенция на отпадане от училище на учениците в задължителна училищна възраст чрез обновената материална база;
 • Подобряване на работната среда за педагогическия и непедагогическия персонал с принос към мотивацията и инициативносттта на кадрите;
 • Намаляване на разходите по поддръжка и експлоатация на сградния фонд;
 • Създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение с принос към равнопоставеността и недопускане на дискриминация в училище.

Публикации

Таня Христова: „С обновяването на „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“ продължаваме усилията за качествено образование в общината“

Представят проекта за ремонтите на училищата „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“

Габровска и софийска фирма ще изпълняват инженеринга на „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“

Над 800 габровчета ще се радват на нова училищна среда

Одобриха обновяването на училищата „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“