Проект – № BG16RFOP001-1.016-0002 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.016 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Габрово“ (част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“)

Административен договор – № BG16RFOP001-1.016-0002-С01/№ РД-02-37-313 от 23.12.2016 г.; Анекс № 1 – № BG16RFOP001-1.016-0002-С02/№ РД-02-37-313/1 от 13.09.2018 г.

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Стойност – 4 700 352.62 лв., от които:

 • 3 400 000.00 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
 • 600 000.00 лв. – национално съфинансиране
 • 700 352.62 лв. – собствен принос на Община Габрово

Продължителност на проекта – 23 декември 2016 г. – 23 юни 2019 г.

Обща цел

Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура на територията на община Габрово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Проектът подкрепя реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми.

Специфични цели

 • Повишаване на енергийната ефективност в два обекта от образователната инфраструктура на община Габрово чрез внедряване на мащабни и съвременни високоефективни енергоспестяващи мерки;
 • Създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сградите на две училища от образователната инфраструктура на община Габрово;
 • Създаване на благоприятни условия за провеждане на висококачествен образователен процес с принос към повишаване качеството на живот на местната общност.

Дейности

Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, вкл. благоустрояване на дворни площи – презентация

Описание на СМР: Положена е топлоизолация на покрива и външните ограждащи стени, външна мазилка, подменени са дограмите, водосточните тръби и улуците. Изградени са нови инсталации – пожароизвестителна, противообледителна, видео наблюдение и др. Монтирани са засенчващи устройства на прозорците от южната страна на училището. Осигурена е достъпна среда за хората с увреждания съгласно Наредба № 4/01.07.2009 г. чрез изграждане на стоманобетонна рампа и хидравличен асансьор. Стените и таваните на учебните помещения са боядисани, старите настилки от паркет са ремонтирани, а на част от кабинетите – заменени с нови. Обновени са санитарните помещения. В училищния двор е изградено мултифункционално игрище с площадки за футбол, волейбол, баскетбол, тенис на корт, лекоатлетическа писта, писти за дълъг и троен скок.

Въведена е надеждна система за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация – система за управление и контрол на сградите (СУКС), осигуряваща информация в реално време за цялостното потребление на енергия в сградата, чрез използването на мрежа от сензори и отчитане на постъпилата от външни доставчици енергия.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане: Доставени са нови ученически чинове и столове, учителски бюра, шкафове, интерактивни дъски, компютърни конфигурации, енергоспестяващо осветление в помещенията. Всички обслужващи помещения, коридори и фоайета имат нов интериор.

Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на бивше ОУ „Цанко Дюстабанов“ (сегашно НУ „Васил Левски“), вкл. благоустрояване на дворни площи – презентация

Описание на СМР: Подменени са старите дограми, водосточните тръби и улуците, монтирани са външни и вътрешни подпрозоречни первази, външните стени са топлоизолирани, направена е външна мазилка и вътрешно боядисване. Изградени са нови инсталации – пожароизвестителна, противообледителна, видео наблюдение и др. Покривите на училищното фоайе, на новия корпус и на топлата връзка към физкултурния салон имат нов окачен таван с изолация от минерална вата. Над стоманобетонната плоча на плоския покрив е изпълнена хидроизолация. Старите настилки от паркет са подменени, съществуващите санитарни помещения – основно ремонтирани. Създадена е достъпна среда за хората с увреждания съгласно Наредба № 4/01.07.2009 г. чрез рампи и два асансьора. На последното ниво в 3-етажния корпус е обособен Център за специална образователна подкрепа. Направена е вертикална планировка и цялостна реконструкция на дворните площи с изграждане на ограда и мултифункционално игрище за футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса.

Въведена е надеждна система за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация – система за управление и контрол на сградите (СУКС), осигуряваща информация в реално време за цялостното потребление на енергия в сградата, чрез използването на мрежа от сензори и отчитане на постъпилата от външни доставчици енергия.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане: Доставени са нови ученически чинове и столове, учителски бюра, шкафове, интерактивни дъски, компютърни конфигурации, енергоспестяващо осветление в помещенията. В двора на училището са монтирани спортни уреди за занимания на открито. Приложени са оригинални дизайнерски решения за интериорно оформление на класните стаи, кабинетите и фоайетата.

*** Със съдействието на експерти от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ са направени предписания за постигане на „пасивни“ показатели при обновяването на сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Изпълнител на обследването за бившето ОУ „Цанко Дюстабанов“ е „Софинвест“ ЕООД. Енергийните обследвания на сградите включват въвеждане на енергоефективни мерки и актуално състояние за потреблението на енергия.

Резултати и положителни ефекти

 • Намаляване на енергопотреблението на сградите и опазване на околната среда чрез по-малко вредни емисии от парникови газове;
 • Подобряване на учебния процес и превенция на отпадане от училище на учениците в задължителна училищна възраст чрез обновената материална база;
 • Подобряване на работната среда за педагогическия и непедагогическия персонал с принос към мотивацията и инициативността на кадрите;
 • Намаляване на разходите по поддръжка и експлоатация на сградния фонд;
 • Създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение с принос към равнопоставеността и недопускане на дискриминация в училище.

Публикации

Информационна брошура

НУ „Васил Левски“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ обновени за 4,7 млн. лв.

Приключи обновяването на общинската образователна инфраструктура

Откриваме обновените училища „Васил Левски“ и „Св. св. Кирил и Методий“ на 28 май

Таня Христова: „С обновяването на „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“ продължаваме усилията за качествено образование в общината“

Представят проекта за ремонтите на училищата „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“

Габровска и софийска фирма ще изпълняват инженеринга на „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“

Над 800 габровчета ще се радват на нова училищна среда

Одобриха обновяването на училищата „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“

„Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово“ „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“