Проект – BG16RFOP001-1.016-0002 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.016 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Габрово“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/

Административен договор – № BG16RFOP001-1.016-0002-С01 /№ РД-02-37-313 от 23.12.2016 г./; Анекс № 1 – № BG16RFOP001-1.016-0002-С02 /№ РД-02-37-313/1 от 13.09.2018 г./

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Стойност – 4 700 352,62 лв., от които:

 • 3 400 000 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
 • 600 000 лв. – национално съфинансиране
 • 700 352,62 лв. – собствен принос на Община Габрово

Продължителност на проекта – 23 декември 2016 г. – 23 юни 2019 г.

Обща цел

Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура на територията на община Габрово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Проектът подкрепя реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми.

Специфични цели

 • Повишаване на енергийната ефективност в два обекта от образователната инфраструктура на община Габрово чрез внедряване на мащабни и съвременни високоефективни енергоспестяващи мерки;
 • Създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сградите на две училища от образователната инфраструктура на община Габрово;
 • Създаване на благоприятни условия за провеждане на висококачествен образователен процес с принос към повишаване качеството на живот на местната общност.

Дейности

Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, вкл. благоустрояване на дворни площи

Описание на СМР: Предвидена е топлоизолация на покрива и външните ограждащи стени, външна мазилка, подмяна на дограмата, подмяна на водосточни тръби и улуци, противообледителна и пожароизвестителна инсталация. Монтиране на засенчващи устройства на прозорците от южната страна на училището. Всички настилки около сградата ще бъдат заменени с нови. Създаване на достъпна среда за хората с увреждания съгласно Наредба № 4/01.07.2009 г. чрез изграждане на стоманобетонна рампа и хидравличен асансьор. Ще бъде положена нова боя по стените и таваните на учебните помещения, старите настилки от паркет ще бъдат ремонтирани и на част от кабинетите – заменени с нови. Съществуващите санитарни помещения ще бъдат основно ремонтирани. В училищния двор е предвидено изграждане на мултифункционално игрище за футбол, волейбол, баскетбол, тенис на корт, лекоатлетическа писта, писти за дълъг и троен скок.

Ще бъде въведена съвременна и надеждна система за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация – система за управление и контрол на сградите (СУКС), осигуряваща информация в реално време относно цялостното потребление на енергия в сградата, чрез използването на мрежа от сензори и отчитане на постъпилата от външни доставчици енергия, което ще осигури надеждна експлоатация и ще позволи проследяемост на енергията.

VIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане: Предвидени са нови ученически чинове и столове, учителски бюра, шкафове, интерактивни дъски, компютърни конфигурации, енергоспестяващо осветление в помещенията, система за видеонаблюдение на дворните площи. Всички обслужващи помещения, коридори и фоайета ще имат нов интериор.

Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на бивше ОУ „Цанко Дюстабанов“ (сегашно НУ „Васил Левски“), вкл. благоустрояване на дворни площи

Описание на СМР: Предвидена е подмяна на старата дограма, монтаж на външни и вътрешни подпрозоречни первази, нова външна мазилка, вътрешно боядисване, топлоизолация на външните стени, подмяна на водосточни тръби и улуци, противообледителна и пожароизвестителна инсталация. Покривите на училищното фоайе, на новия корпус и на топлата връзка към физкултурния салон ще имат нов окачен таван с изолация от минерална вата. Над стоманобетонната плоча на плоския покрив ще бъде изпълнена нова хидроизолация. Старите настилки от паркет ще бъдат заменени, съществуващите санитарни помещения – основно ремонтирани. Създаване на достъпна среда за хората с увреждания съгласно Наредба № 4/01.07.2009 г. чрез изграждане на рампи и два електрически асансьора. На последното ниво в 3-етажния училищен корпус ще бъде обособен Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/. Предвидена е нова вертикална планировка и цялостна реконструкция на дворните площи с изграждане на ограда и мултифункционално игрище за футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса.

Ще бъде въведена съвременна и надеждна система за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация – система за управление и контрол на сградите (СУКС), осигуряваща информация в реално време относно цялостното потребление на енергия в сградата, чрез използването на мрежа от сензори и отчитане на постъпилата от външни доставчици енергия, което ще осигури надеждна експлоатация и ще позволи проследяемост на енергията.

Бивше III ОУ „Цанко Дюстабанов“  (сегашно НУ „Васил Левски“)

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане: Предвидени са нови ученически чинове и столове, учителски бюра, шкафове, интерактивни дъски, компютърни конфигурации, енергоспестяващо осветление в помещенията. В двора на училището ще бъдат монтирани спортни уреди за занимания на открито, както и система за видеонаблюдение на външните площи. Всички обслужващи помещения, коридори и фоайета ще имат нов интериор.

*** Със съдействието на експерти от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ са направени предписания за постигане на „пасивни“ показатели при обновяването на сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Изпълнител на обследването за бившето ОУ „Цанко Дюстабанов“ е „Софинвест“ ЕООД. Енергийните обследвания на сградите включват въвеждане на енергоефективни мерки и актуално състояние за потреблението на енергия.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Намаляване на енергопотреблението на сградите и опазване на околната среда чрез по-малко вредни емисии от парникови газове;
 • Подобряване на учебния процес и превенция на отпадане от училище на учениците в задължителна училищна възраст чрез обновената материална база;
 • Подобряване на работната среда за педагогическия и непедагогическия персонал с принос към мотивацията и инициативносттта на кадрите;
 • Намаляване на разходите по поддръжка и експлоатация на сградния фонд;
 • Създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение с принос към равнопоставеността и недопускане на дискриминация в училище.

Публикации

Таня Христова: „С обновяването на „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“ продължаваме усилията за качествено образование в общината“

Представят проекта за ремонтите на училищата „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“

Габровска и софийска фирма ще изпълняват инженеринга на „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“

Над 800 габровчета ще се радват на нова училищна среда

Одобриха обновяването на училищата „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“