Проект – BG16RFOP001-5.001-0029 „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Административен договор – № BG16RFOP001-5.001-0029-С01 /№ РД-02-37-17 от 14.02.2018 г./

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“

Стойност – 299 920,00 лв., от които:

 • 170 000,00 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
 • 30 000,00 лв. – национално съфинансиране
 • 99 920,00 лв. – собствен принос на Община Габрово

Продължителност на проекта – 14 февруари 2018 г. – 14 август 2019 г. 

Описание

Обхванати са социалните услуги на територията на община Габрово, които е предвидено да бъдат реформирани съобразно Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, Карта на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Карта на резидентните услуги. Извършени са строително-ремонтни дейности в част от сграда на ул. „Ивайло“ № 13 за пребазиране на съществуващия Център за обществена подкрепа с цел разширяване на дейността и увеличаване на капацитета му. Изградена е сензорна градина за деца със специфични нужди и е закупено специализирано оборудване. Така се обезпечава дейността на услугата „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, която обединява центъра за деца от аутистичния спектър „Келер“ на ул. „Ивайло“ № 13 с дневния център в кв. „Велчевци“.

Специфични цели

 • Осигуряване на инфраструктура и създаване на благоприятни условия за предоставяне на комплексни социални услуги в общността за деца (включително за деца с увреждания) и техните семейства;
 • Осигуряване на равен достъп до услуги на деца (включително на деца с увреждания) и предоставяне на подкрепа за тяхната успешна социална интеграция.

Дейности

Преустройство, ремонт и модернизация на част от ет. 2 в сграда на ул. „Ивайло“ № 13

  

Описание на СМР: Дейностите са извършени чрез възлагане на инженеринг (проектиране заедно с авторски надзор и строителство). Работният проект е предвидил всички необходими енергоспестяващи мерки, изграждане на достъпна архитектурна среда, ремонт на помещенията и съществуващите инсталации, решения за оборудване и обзавеждане. Обособени са работни и санитарни помещения, зали за индивидуални, семейни и групови занимания с деца и родители, обслужваща площ/коридори/складове, „синя стая“.

Изграждане на сензорна градина за целите на услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

  

Описание на СМР: Възлагането на дейността е чрез инженеринг (проектиране заедно с авторски надзор и строителство). Инвестиционният проект отговаря на всички нормативни изисквания и функционални характеристики за терапия чрез сензорна градина.

Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

  

Описание: Закупено е следното оборудване: Комплект HEG – за по-точно отчитане на зоната на нарушение и пряко въздействие върху нея; Апарат за електростимулация – за подпомагане на цялостната рехабилитационна програма; Водна кула за сензорна зала – за подобряване на работата при деца с хиперактивност, емоционални и поведенчески разстройства; Бягаща пътека, велоергометър и кростренажор за деца на възраст 3 – 8 г.; Електромагнитна интерактивна бяла дъска; Мека облицовка за стени и колан за прикрепване; Климатик, лаптоп и др.

Целеви групи

98 деца, обхванати в предоставяните към момента социални услуги – обект на интервенция, в т.ч.:

 • 35 деца от различни рискови групи и техните родители – потребители на ЦОП;
 • 28 деца с проблеми от аутистичния спектър – потребители на ЦСРИ „Келер“;
 • 35 деца с различни видове увреждания – потребители на ДЦДУ, кв. „Велчевци“.

Крайни бенефициенти

 • Деца с увреждания – на възраст до 18 г. с определен вид и степен на увреждане или лице на възраст от 18 до 20 г. с определена степен на трайно намалена работоспособност;
 • Деца и младежи в риск;
 • Родители/разширени семейства на деца в риск.

Резултати и положителни ефекти

 • Модернизирана социална инфраструктура;
 • Подобрена материално-техническа база за осигуряване на социални услуги;
 • Осигурена подходяща среда за предоставяне на висококачествени социални услуги за деца;
 • Надградени условия и методи за работа с деца с увреждания;
 • Гарантирано право на достъп до качествена грижа според индивидуалните потребности на децата.

Публикации

Таня Христова: „Габрово може да бъде модел за успешна социална политика“

С нова инфраструктура се разширяват социалните услуги за деца

„Синя стая“, сензорна градина и оборудване ще подобрят социалната работа с деца

Представят проекта за подобряване на социалната инфраструктура

Одобриха проект на Общината за по-добра социална инфраструктура за деца