Проект – BG16RFOP001-5.002-0022 „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“

Административен договор – № BG16RFOP001-5.002-0022-С01 (№ РД-02-37-13 от 18.01.2019 г.); Анекс № 1 – № BG16RFOP001-5.002-0022-С02 (№ РД-02-37-13 (1) от 31.10.2019 г.)

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“

Стойност 1 094 999.99 лв., от които:

 • 930 749.99 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
 • 164 250.00 лв. – национално съфинансиране

Продължителност на проекта – 18 януари 2019 г. – 18 януари 2021 г. 

Обща цел

Изграждане на инфраструктура, която да създаде условия за подобрено социално приобщаване на възрастни и хора с увреждания.

Специфични цели

 • Осигуряване на условия за предоставяне на качествени социални услуги в общността на възрастни и хора с увреждания;
 • Създаване на възможност за предоставяне на две нови социални услуги, насочени към възрастни и хора с увреждания.

Дейности

Преустройство на част от комплекс за социални грижи за осигуряване на две нови социални услуги

Описание: Преустройството обхваща четири от етажите на корпус „А“ в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в кв. „Велчевци“ (дом „Майка и дете“). Целта е създаването на два центъра за социални услуги за възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с деменция. Осигурени са всички необходими обслужващи и сервизни помещения, както и медицински сектор за двата центъра. Направено е пристрояване за електрически асансьор – тип „болничен“. Изпълнението на мерките е предшествано от подготовка на инвестиционен проект във фаза „работен проект“.

СМР дейности: Преустроената част от сградата е обособена в самостоятелен обект с отделен вход. За спалните е осигурено санитарно помещение с баня. Предвидени са: дневни стаи, кухня (разливочно и миялно) с трапезария и за двата центъра; стаи и санитарни възли за персонала, сервизни и складови помещения. Общи за двата центъра са: стая за рехабилитация и профилактика; медицински сектор с поне една манипулационна и стая за медицинско лице, която да се ползва и като лекарски кабинет; административно-стопански сектор с кабинети за: управителя, счетоводство, текуща документация, архив, стая/съблекалня за персонала. Приложени са мерки за енергийна ефективност в съответствие с клас на енергопотребление „В“. Всички инсталационни мрежи – ОВК, електро, ВиК и оборудване, са основно ремонтирани и модернизирани.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане

Описание: Обзавеждането възпроизвежда домашния бит и уют, като осигурява свободно жизнено пространство за различни занимания. Доставено е оборудване за: дневна, трапезария, спални помещения (за максимум двама потребители), здравен кабинет, санитарни помещения (съобразени за хора с увреждания), офис помещения.

Обособяване и благоустрояване на дворно пространство и осигуряване на достъп за хора с увреждания

Описание на СМР: За нуждите на двата центъра е обособено дворно пространство от 300 м2. Изградена е рампа за лица с физически увреждания, ремонт и възстановяване на дворните настилки, затревяване, монтаж на пейки и беседка. Оборудването на дворните пространства дава възможност не само за краткотрайна разходка на потребителите, а и за престой на открито.

Целеви групи

 • Лица с различни форми на деменция;
 • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Резултати и положителни ефекти

 • Изградена среда за предоставяне на услугата „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ (капацитет 15 места);
 • Изградена среда за предоставяне на услугата „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ (капацитет 15 места);
 • Модернизирана социална инфраструктура;
 • Подобрена материално-техническа база за осигуряване на социални услуги;
 • Осигурена подходяща среда за предоставяне на висококачествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания;
 • Гарантирано право на достъп до качествена грижа според индивидуалните потребности на възрастните и хората с увреждания.

Публикации

Информационна брошура

Фотогалерия на изпълнения обект

Таня Христова: „Работим активно за деинституционализация на грижата за възрастни хора“

Представят резултатите от проекта за два центъра за възрастни

Съвременна инфраструктура ще приюти два центъра за възрастни

​​​Приключиха СМР по проекта за двата центъра за възрастни

Стартира ремонтът на бившия дом „Майка и дете“ за изграждане на центрове за възрастни

Представят проекта за два центъра за възрастни хора

Одобриха изграждането на два центъра за възрастни и хора с увреждания

„Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово“ „Бюджетна линия на Община Габрово за изпълнение на мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие“