Проект – BG16RFOP001-5.002-0022 „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“

Административен договор – № BG16RFOP001-5.002-0022-С01 (№ РД-02-37-13 от 18.01.2019 г.)

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“

Стойност – 1 094 999,99 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 18 януари 2019 г. – 18 януари 2021 г. 

Обща цел

Изграждане на инфраструктура, която да създаде условия за подобрено социално приобщаване на възрастни и хора с увреждания.

Специфични цели

  • Осигуряване на условия за предоставяне на качествени социални услуги в общността на възрастни и хора с увреждания;
  • Създаване на възможност за предоставяне на две нови социални услуги, насочени към възрастни и хора с увреждания.

Дейности

Преустройство на част от комплекс за социални грижи за осигуряване на две нови социални услуги

Описание: Преустройството ще обхване четири от етажите на корпус „А“ в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в кв. „Велчевци“ (дом „Майка и дете“). Целта е да бъдат създадени два центъра за социални услуги за възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с деменция. Планирани са всички необходими обслужващи и сервизни помещения, както и медицински сектор за двата центъра. Предвидено е пристрояване за монтиране на електрически асансьор – тип „болничен“. Изпълнението на мерките ще бъде предшествано от подготовка на инвестиционен проект във фаза „работен проект“.

СМР дейности: Преустроената част от сградата ще бъде обособена в самостоятелен обект с отделен вход. За спалните ще бъде осигурено санитарно помещение с баня. Предвидени са: дневни стаи, кухня (разливочно и миялно) с трапезария и за двата центъра; стаи и санитарни възли за персонала, сервизни и складови помещения. Общи за двата центъра ще са: стая за рехабилитация и профилактика; медицински сектор с поне една манипулационна и стая за медицинско лице, която да се ползва и като лекарски кабинет; административно-стопански сектор с кабинети за: управителя, счетоводство, текуща документация, архив, стая/съблекалня за персонала. Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в съответствие с клас на енергопотребление „В“. Всички инсталационни мрежи – ОВК, електро, ВиК и оборудване, ще бъдат основно ремонтирани и модернизирани.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане

Описание: Обзавеждането ще възпроизвежда домашния бит и уют, като осигурява свободно жизнено пространство за различни занимания. Предвидено е оборудване на: дневна, трапезария, спални помещения (за максимум двама потребители), здравен кабинет, санитарни помещения (съобразени за хора с увреждания), офис помещения.

Обособяване и благоустрояване на дворно пространство и осигуряване на достъп за хора с увреждания

Описание на СМР: За нуждите на двата центъра е предвидено обособяване на дворно пространство от 300 м2. Ще бъде изградена рампа за лица с физически увреждания, ремонт и възстановяване на дворните настилки, затревяване, монтаж на пейки и беседка. Оборудването на дворните пространства ще осигури възможност не само за краткотрайна разходка на потребителите, а и за престой на открито.

Целеви групи

  • Лица с различни форми на деменция;
  • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Очаквани резултати и положителни ефекти

  • Изграждане на среда за предоставяне на услугата „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ (капацитет 15 места);
  • Изграждане на среда за предоставяне на услугата „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ (капацитет 15 места);
  • Модернизирана социална инфраструктура;
  • Подобрена материално-техническа база за осигуряване на социални услуги;
  • Осигурена подходяща среда за предоставяне на висококачествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания;
  • Гарантирано право на достъп до качествена грижа според индивидуалните потребности на възрастните и хората с увреждания.

Публикации

Стартира ремонтът на бившия дом „Майка и дете“ за изграждане на центрове за възрастни

Представят проекта за два центъра за възрастни хора

Одобриха изграждането на два центъра за възрастни и хора с увреждания