„Община Габрово увеличава своя принос към развитие на социалната инфраструктура и започва активно да работи за деинституционализация на грижата за възрастните хора. Това е възможността да предоставим на нуждаещите се онази специфична социална и здравна подкрепа, която да им гарантира достоен начин на живот.“

Това заяви кметът на общината Таня Христова по време на информационно събитие за изпълнените дейности по проект „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“. Срещата се състоя днес в електронната платформа Zoom.

„С края на проекта приключва подготвителната фаза, но започва друг по-важен етап, в който за кратък срок трябва да създадем и съдържанието на самите услуги, които ще ползват ремонтираните помещения. Те съчетават удобство и функционалност както за потребителите, така и за обслужващия персонал. Вероятно тези, които имат нужда от подобен вид подкрепа, ще бъдат много повече, но се надявам, че с началото на новия програмен период политиката по деинституционализация ще продължи доста по-ускорено и с ангажимент към високото качество на предоставяните услуги.“, посочи Таня Христова.

Кметът изтъкна, че в сградата на бившия дом „Майка и дете“ в кв. „Велчевци“ са създадени условия, близки до семейната среда. Обновените пространства разполагат с достъпност, със съвременна система за отопление, осветление и вентилация, както и с модерно оборудване и обзавеждане. Проектът е на обща стойност 1 095 000 лв., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“.

В преустроените четири етажа от базата ще бъдат разкрити две нови социални услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Настаняването на потребители ще започне през месец септември тази година. Грижата ще се предоставя 24 часа на общо 30 души, които се намират в специализирани институции, както и чакащи да получат социална услуга. Издръжката на двете услуги през първите 12 месеца ще се покрие от проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а след това се очаква да станат делегирани от държавата дейности.

Интервю в „Часът на Габрово“ по радио „Бумеранг ФМ“

Представяне на резултатите от проекта

Фотогалерия на изпълнения обект

Информационна брошура


Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-5.002-0022-С02 „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.