Проект – BG16RFOP001-8.001-0018 „Бюджетна линия на Община Габрово за изпълнение на мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“

Административен договор – № BG16RFOP001-8.001-0018-С01/ДБ ОПРР 073 от 24.06.2016 г.; Анекс № 1 –  BG16RFOP001-8.001-0018-С02/РД-02-37-87 от 03.05.2017 г.; Анекс № 2 –  BG16RFOP001-8.001-0018-С03/РД-02-37-88(1) от 24.06.2019 г.; Анекс № 3 –  BG16RFOP001-8.001-0018-С04/РД-02-37-88(2) от 02.06.2020 г.

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“

Стойност – 138 366,73 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 60 месеца (до 24 юни 2021 г.)

Описание

Габрово е сред 39-те общини на най-големите и средно големи градове, които ще изпълняват функциите на междинни звена за избор и оценка на проекти пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР. Проектът ще подпомогне финансово изпълнението на инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово, която бе одобрена от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ през месец февруари 2016 г.

Обща цел

Повишаване капацитета на Община Габрово за прилагане на интегриран подход при изпълнение на стратегии за устойчиво градско развитие с оглед функциите в качеството й на:

 • местен орган, отговорен за изпълнението на стратегии за устойчиво градско развитие, съгласно чл. 7, т. 4 от Регламент (ЕС) 1301/2013;
 • междинно звено, съгласно чл. 123 (6) от Регламент (ЕС) No1303/2013;
 • конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.

Специфични цели

 • Осигуряване функционирането на екипите за изпълнение на инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово и на междинното звено за оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.;
 • Подкрепа за създаване и включване в мрежи за обмен на опит и добри практики в областта на устойчивото градско развитие на градовете.

Дейности

 • Осигуряване на възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“ – за изпълнението, актуализацията и мониторинга на инвестиционната програма са ангажирани 3 експерти;
 • Осигуряване на възнаграждения на екипите на междинните звена за реализация на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“ – от 18 януари 2016 г. в Община Габрово работи оценяващо междинно звено от 4 експерти, ръководено от секретаря на администрацията;
 • Наемане на външни за междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“ – привличане на минимум 7 външни оценители и/или помощник-оценители с необходимата квалификация и професионален опит;
 • Техническа помощ за създаване на градски мрежи и участие в прояви на ниво Европейски съюз – участие на 6 експерти в три прояви, свързани с градско устойчиво развитие, за изграждане на капацитет и обмен между градовете, разработващи интегрирани инвестиции;
 • Участие в програми за обмен на опит и добри практики – участие на 9 експерти в обучителни програми за устойчиво градско развитие и изпълнение функциите на Общината като бенефициент, градска власт и междинно звено.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Обезпечен екип за изпълнение на инвестиционната програма;
 • Осигурени възнаграждения на експертите от междинното звено;
 • Обезпечена организация на дейностите по оценка на проектните предложения за изпълнение на стратегии за устойчиво градско развитие;
 • Наети външни оценители/помощник-оценители;
 • Осигурена експертна обезпеченост на оценителните комисии;
 • Участие в мрежи и инициативи за устойчиво градско развитие.

Публикации

Проектът, който ще подкрепя изпълнението на инвестиционната програма по ОПРР, е одобрен