Със символично полагане на боя в помещенията на бившия дом „Майка и дете“ в кв. „Велчевци“ зам.-кметът на община Габрово инж. Нела Рачевиц и управителят на търновската фирма „Кидат Груп“ ЕООД инж. Кирил Атанасов дадоха старт на ремонтните дейности в сградата. Четири етажа от неизползваем корпус ще бъдат преустроени, за да се осигури подходяща среда за създаването на две нови 24-часови социални услуги за 30 възрастни. Предстои да бъдат разкрити център за лица с деменция и център за хора в невъзможност за самообслужване.

Като конкретен бенефициент по процедурата „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ Община Габрово получи безвъзмездно 1 095 000 лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“. Дейностите са по проект „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, който бе официално представен в присъствието на общинския екип, фирмите изпълнители и представители на институции от социалната сфера.

По думите на ръководителя на проекта инж. Мария Стоева общото състояние на строения през 1979 г. 8-етажен комплекс е много добро. Частта, която ще се преустройва, ще се обособи като самостоятелен обект с отделен вход. Към момента в сградата функционира дневна грижа за деца с увреждания и 24-часов център от семеен тип за деца и младежи с потребност от постоянна медицинска помощ.

„Предвидени са всички необходими обслужващи и сервизни помещения, както и медицински сектор за двата центъра. Ще се направи пристройка за болничен асансьор, всички видове инсталации ще бъдат подменени.“, разясни подробностите инж. Стоева. Заложени са съвременни мерки за енергийна ефективност – основен ремонт на покрива, топлоизолация на ограждащите сградни части, смяна на дограмата и енергоспестяващо осветление.

За нуждите на центровете ще се обособи двор от 300 м2. Пространството ще бъде благоустроено с възстановяване на настилките, озеленяване, поставяне на пейки и беседка. В проекта е включена доставка на цялостно обзавеждане и специализирано оборудване за новите помещения.

„Немалко хора в определена възраст имат нужда от мащабна социална подкрепа. От години за жителите на Габрово са необходими такива условия. Процесът е в синхрон с политиката на държавата по отношение на деинституционализация на грижите за възрастни. Вярвам, че ще постигнем онзи баланс, който ще даде възможност да помогнем на повече възрастни и нуждаещи се.“, коментира зам.-кметът Нела Рачевиц. Тя съобщи, че на територията на община Габрово няма подобна услуга, която да предоставя денонощна грижа. „В рамките на редица социални услуги за възрастните и хората с увреждания – личен асистент, домашен помощник, топъл обяд, патронажна грижа – Община Габрово се стреми да покрива всички специфични нужди.“, допълни Рачевиц.

За преустройствата е изготвен инвестиционен проект от габровската фирма „Узунов проект“ ЕООД, която ще изпълнява и авторския надзор. „Ретем“ ООД, също от Габрово, ще осъществява строителния надзор на обекта.

Управителят на „Кидат Груп“ ЕООД – изпълнител на строително-ремонтните работи, увери, че дейностите ще бъдат извършени качествено и в срок. „Фирмата ни е на 12 години, изпълнили сме и други подобни обекти и очакваме да създадем една уютна и комфортна сграда за бъдещите потребители. Надявам се да сте още по-усмихнати, когато дойде моментът да открием обновените пространства.“, каза Кирил Атанасов.

Представяне на проекта


Тази публикация е създадена в рамките на договор BG16RFOP001-5.002-0022-С01 „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.