Община Габрово преустрои четири етажа от неизползваем корпус на бившия дом „Майка и дете“ в кв. „Велчевци“. Там ще бъдат разкрити две нови социални услуги за 30 души – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Настаняването на потребители ще започне през месец септември 2021 г.

Обособени са стаи за едно или две лица със самостоятелно легло, гардероб и шкаф. Всяка разполага със санитарен възел и възможност за обслужване с пациентски лифтер. Осигурени са помещения за ежедневни дейности в малка група и стаи за общи занимания. Доставени са маси, столове, мека мебел, библиотека и аудио-визуална техника.

Предвидени са зали за срещи на потребителите и персонала с външни лица. Всеки център има кухня и трапезария, пригодени за хора с увреждания, спомагателни помещения, медицински сектор и административно-стопански блок. Монтиран е електрически асансьор – тип „болничен“.

Базата е топлоизолирана, с видеонаблюдение, сигнално-повиквателна болнична инсталация и домофонна уредба. Оформено е дворно пространство за отдих на открито, достъпът е осигурен от хидравличен подемник с две спирки.

Проектът за обновяване на материалната база е на обща стойност 1 094 999.99 лв. Изпълнител на строително-ремонтните дейности е „Кидат груп“ ЕООД, гр. Велико Търново по договор за 888 255.91 лв. Инвестиционният проект е разработен от „Узунов проект“ ЕООД, гр. Габрово на стойност 16 500.00 лв.

През 2014 г. правителството на Република България прие Национална стратегия за дългосрочна грижа, насочена към създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните и хората с увреждания чрез предоставянето на качествени и достъпни услуги. Стратегията и Планът за действието ѝ за периода 2018-2021 г. акцентират върху деинституционализацията на този вид грижа, както и изграждането на мрежа от услуги в общността и в домашна среда.

Фотогалерия на изпълнения обект


Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-5.002-0022-С02 „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.