Пресконференция по повод изпълнението на проект „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“ ще се състои на 20 септември 2018 г., четвъртък, от 11:00 часа в заседателната зала на трети етаж в общинската администрация.

Като конкретен бенефициент по процедурата „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ Община Габрово получи безвъзмездно 200 000 лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“. Отделно собственият принос е 99 920 лв.

Със средствата ще бъде извършено преустройство и ремонт на помещения в неизползваем етаж на ул. „Ивайло“ № 13 в кв. „Христо Ботев“. В сградата, която е бивше детско заведение, се предоставят социални услуги за деца и възрастни.

Планирано е изграждане на първата „синя стая“ в Габрово, сензорна градина за деца със специфични нужди и доставка на специализирано оборудване за работа с деца с увреждания.

Целта е да се обезпечи бъдещата услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, която ще обедини центъра за деца от аутистичния спектър „Келер“ с дневния център в кв. „Велчевци“, както и работата на Центъра за обществена подкрепа.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

 


Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-5.001-0029-С01 „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.