VIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

„Гипсотехника“ ООД от Габрово и „Нов стандарт 2012“ ЕООД от София са фирмите, с които Община Габрово подписа договори за проектиране, авторски надзор и строителни работи за енергийна ефективност в училищата „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“. Възлагането на инженеринга за учебните заведения е след проведени открити процедури по Закона за обществените поръчки.

Габровската фирма ще изпълнява дейностите в ОУ „Цанко Дюстабанов“, като стойността на договора е 1 338 791, 66 лв. без ДДС и срок от 360 дни. Ангажимент на софийската фирма е обновяването в OУ „Св. св. Кирил и Методий“ с договор за 2 071 981, 35 лв. без ДДС и срок от 350 дни.

Предвидена е съвременна система за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация, осигуряваща информация за потреблението на енергия чрез мрежа от сензори и отчитане на постъпилата от външни доставчици енергия. Това ще осигури надеждна експлоатация и проследяемост на използваната и спестената енергия. В проектирането е заложена изработка на оригинално решение за обзавеждане на помещенията в училищата.

III ОУ „Цанко Дюстабанов“

Фирмите разполагат с три месеца за изготвяне на работни проекти, които ще бъдат подложени на широко обсъждане.

Дейностите по модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в двете училища се финансират чрез проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Строителен надзор на изпълнението ще извършват габровските фирми „Алфа М-98“ ЕООД за OУ „Цанко Дюстабанов“ и „РетемА“ ЕООД за OУ „Св. св. Кирил и Методий“.


Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-1.016-0002-С01 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

„Карикатурен десант“ настъпва в Дома на хумора и сатирата
28 Септември 2017
Ограничение на движението в района на Колелото от 4 октомври 2017 г.
2 октомври 2017