Обектите по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ ще бъдат открити на 28 май 2019 г. Събитието ще се състои в обновените училища – НУ „Васил Левски“ (бивше ОУ „Цанко Дюстабанов“, ул. „Христо Смирненски“ № 27) от 11:00 часа и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (бул. „Могильов“ № 69) от 12:30 часа.

С инвестиция по Оперативна програма „Региони в растеж“ е подобрено състоянието на двете общински училища. Съвременни мерки в енергийната ефективност, обновена материална база, оригинални интериорни решения и обзавеждане са част от придобивките в училищната среда, на която ще се радват над 800 габровчета и 90 педагогически специалисти.

Сградите са топлоизолирани, изградено е видео наблюдение и са подменени инсталациите. Умна система за енергиен мениджмънт ще следи потреблението на енергия. Мерките в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ са в концепцията на сградите с почти нулево енергийно потребление.

НУ „Васил Левски“ (бивше ОУ „Цанко Дюстабанов“)

Ремонтирани са кабинетите, физкултурните салони и дворните площи, изградени са мултифункционални площадки за спортуване. Учениците разполагат с кътове за отдих, интерактивни дъски, модерни чинове и столове.

Общата стойност на проекта е 4 700 352,62 лв., от които 700 352,62 лв. е приносът на Община Габрово. С изпълнението на дейностите всички общински сгради, ползвани от образователни институции в Габрово, са с въведени мерки за енергийна ефективност.

В церемониите ще участват зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ Деница Николова и главният секретар на Министерство на образованието и науката Албена Михайлова.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“


Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-1.016-0002-С02 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Програма за честването на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
23 май 2019
Няма забрана за продажба на алкохол в Габрово
23 май 2019