„Община Габрово продължава с последователните усилия в подкрепа на качественото образование. С обновяването на основните училища „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“ ще бъдат приложени по-добри решения в сферата на енергийната ефективност.“ Това заяви кметът Таня Христова по време на публичното представяне на дейностите от проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“.

„Ще реализираме проект с интегриран подход, който включва не само цялостен ремонт и саниране на сградите, но и реорганизация на дворните пространства, най-съвременно оборудване и обзавеждане на класните стаи и помещенията. Ролята на Общината е да се грижи за добри физически условия в училищата. Надявам се, че обновяването на материалната база ще доведе до подобряване и на учебния процес, ще вдъхнови и ще мотивира, както децата, така и учителите. Убедена съм, че с крайния резултат ще можем да покажем на колегите от страната един модел, който ще е гордост за всички ни.“, каза Таня Христова.

Заедно с Андрей Шишманов, представител на габровската фирма „Гипсотехника“, кметът даде официален старт на строително-ремонтните работи със символично полагане на топлоизолация върху фасадата на училище „Цанко Дюстабанов“.

По думите на ръководителя на проекта инж. Виолета Парашкевова заложените дейности в двете училища допълват и надграждат реализираните от Община Габрово през последните години мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура. С европейски средства през 2013 г. 5 училища и 9 детски градини станаха по-топли и по-приветливи.

За двата обекта са сключени договори за инженеринг, който включва проектиране, авторски надзор и строителство. В ОУ „Цанко Дюстабанов“ дейностите започнаха, а за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ текат съгласувателни процедури за одобряване на проекта на избраната фирма „Нов стандарт 2012“ ЕООД.

Предвидена е съвременна система за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация, осигуряваща информация за потреблението на енергия чрез мрежа от сензори и отчитане на постъпилата от външни доставчици енергия. Това ще осигури надеждна експлоатация и проследяемост на използваната и спестената енергия в учебните заведения.

Според арх. Александър Генчев заданието за проектиране е изключително амбициозно от гледна точка на всеобхватност, за да се постигне цялостен продукт. „С този проект Габрово за пореден път доказва, че си е заслужил името на един иновативен модел за модерно мислещ и съвременен град.“, заяви Генчев. Той представи идейната концепция за реконструкция и модернизация на ОУ „Цанко Дюстабанов“.

На последния етаж в един от корпусите на училището ще функционира център за специална образователна подкрепа. Той е проектиран така, че децата ще се занимават отделно от учениците в учебното заведение, като същевременно няма да се чувстват изолирани. Те ще бъдат настанени в така наречените „меки стаи“, които са напълно обезопасени, с обстановка, близка до домашната.

В проекта за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ също е предвидено ново обзавеждане на класните стаи, подмяна на дограма, ремонт на покрива, топлоизолиране и отвеждане на повърхностни води, съвременна система за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация, нови инсталации, оригинални дизайнерски решения за интериора и др.

Дейностите по проекта бяха показани в присъствието на директори на общински учебни заведения, представители на Областна администрация и Общински съвет – Габрово, фирмите-изпълнители и проектантите, експерти и журналисти. Община Габрово благодари на второкласниците Антония Николова и Мартин Матев – възпитаници на училище „Св. св. Кирил и Методий“, за изпълнения специален поздрав към гостите.

Представяне на проекта

Идейна концепция за ОУ „Цанко Дюстабанов“


Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-1.016-0002-С01 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Образователни и културни институции обединяват усилия във възпитанието на деца и ученици
14 декември 2017
Днес Община Габрово ще излъчи на живо Коледния концерт на ДФА „Габровче“
18 декември 2017