С изпълнението и приключването на проекта „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ всички общински училища и детски градини вече са с обновени физически пространства. Това само доказва, че образованието в Габрово продължава и ще бъде важен и основен приоритет, каза кметът на община Габрово Таня Христова при официалното откриване на обектите.

"Наш дълг и задължение като представители на институциите и като големи хора е да предоставяме на вас, поколението, което трябва да отгледаме и възпитаме с много любов, внимание и грижа, една обновена образователна среда, която да ви дава възможност да развивате най – доброто от себе си и да разкривате вашия потенциал. Убедена съм, че за вас това не е просто сграда, а място където с подкрепата на учителите си вие разширявате кръгозора си всеки ден. Имате прекрасен двор, чудесен физкултурен салон и помещение, в което да закусвате и обядвате."

Сградите на НУ „Васил Левски“ и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ бяха трансформирани в едни от най – модерните и иновативни училища не само за Габрово, но и за страната. И двете бази са с внедрени съвременни мерки за енергийна ефективност, а учениците се радват на използването на модерни технологии в обучителния процес, както и на съвременно обзавеждане.

Заместник - министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ Деница Николова каза, че в рамките на финансирането със средствата, които се осигуряват от ЕС, за период от последните 9 години, са обновени не малка част от училищата и детските градини в цяла България.

Над 1 млр. лв са фокусирани, за да се обнови сградния фонд, да се даде възможност за внедряване на нови учебни пособия и програми в училищата, за да може децата да се чувстват добре и комфортно.

"44 млн. лв са инвестирани само в Габрово за обновяване на паркови пространства, образователна инфраструктура и развитие на градския транспорт. Търсим начини за повишаване и на културната активност чрез обновяване на културната инфраструктура подобно на зала „Възраждане“, а Домът на културата се надяваме скоро също да бъде един от добрите примери за това.

Наша основна цел е с европейски средства да бъдем по – близо до хората, затова се стараем да предоставяме все по – вече възможности за инвестиции в градовете, за да променяме техния облик."

Снимки от официалното откриване на двете училища можете да разгледате ТУК


Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-1.016-0002-С02 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Посолството на Азербайджан в България обявява конкурс за есе
28 май 2019
Седми футболен турнир на детските градини в Габрово
28 май 2019