Проект – BG16RFOP001-1.016-0001 „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.016 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Габрово“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/

Административен договор – № BG16RFOP001-1.016-0001-С01 /№ РД-02-37-89 от 15.09.2016 г./; Анекс № 1 – № BG16RFOP001-1.016-0001-C02 /№ РД-02-37-89/1 от 08.12.2017 г./

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Стойност – 11 138 023,59 лв., от които:

 • 6 563 608,20 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
 • 1 158 283,80 лв. – национално съфинансиране
 • 3 416 131,59 лв. – собствен принос на Община Габрово

Продължителност на проекта – 15 септември 2016 г. – 15 март 2019 г.

Обща цел

Повишаване качеството на живот в град Габрово и подобряване на екологичната среда чрез прилагане на интегрирани мерки за благоустрояване на физическата среда. Проектът подкрепя реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми.

Специфични цели

 • Въздействие върху ключови обекти от градската среда, което надгражда по естествен път предходни инвестиции, като част от последователна политика за възстановяване и развитие;
 • Повишаване на общата привлекателност на региона за жители, посетители и инвеститори чрез създаване и надграждане на качествено нов градски облик;
 • Екологично възстановяване посредством изграждане и ревитализация на зелени системи;
 • Интегриране на групите в неравностойно положение чрез достъпност на средата;
 • Прилагане на оригинални благоустройствени решения с висока художествена и ландшафтна естетика, в унисон с архитектурната уникалност на града.

Дейности

Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово

Описание на СМР в подобектите:

 • Подобект 1: ул. „Христо Смирненски“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Генерал Николов“, ул. „Антим I“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Тотьо Бенев“, площад „Белорусия“, зелена площ и паркинг пред ДКЦ II, съществуващо кръгово кръстовище: рехабилитация на улична мрежа; подмяна на тротоарни настилки; нова пешеходна алея и кът за отдих пред сградата на ДКЦ II; паркинги и джобове с възможност за крайулично паркиране; озеленяване; улични уширения за съдовете за смет; достъпни маршрути за хора с увреждания;

 

 • Подобект 2: Възстановяване на парк „Колелото“, реконструкция на крайречна улица „Аврам Гачев“, благоустрояване на южни вътрешноквартални пространства от квартал „90“: ново разпределение на алейната мрежа; функционални зони – централна част със „сух“ фонтан, детска площадка, поляна за игри и пикник, дървена пергола, фитнес на открито и сцена; озеленяване, зацветяване и геопластика; екстериорно обзавеждане; улични уширения за съдовете за смет;

 

 

 

 • Подобект 2А: Подмяна на тротоарни настилки и изграждане на фигурална и цветна композиция в централния кръг на „Колелото“: нови настилки за пешеходните тротоари в рамките на площад „Белорусия“ (Колелото); за вътрешния кръг на Колелото -  геопластика от зелени и цветни кръгове около композиция от метални елементи;

 

 

 

 • Подобект 3: Благоустрояване на вътрешноквартални пространства в квартали „88“, „89“ и северната част на „90“: нова напречна къса улица; рехабилитация на съществуващи улици; изграждане на паркинги; обособяване на кътове за отдих; нова детска площадка за деца до 12-годишна възраст; екстериорно обзавеждане и озеленяване; достъпни маршрути за хора с увреждания; обособяване на места за съдове за смет.

 

Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“

Описание на СМР в подобектите:

 

 • Подобект 1: Рехабилитация на тротоарни настилки, зелени площи, улично осветление, парапети на моста по продължение на участъците от главната улична мрежа в обхвата на проекта: подмяна на съществуващите тротоарни настилки; отделяне на пътното платно със зелени ивици; джоб за автобусна спирка в посока „център“; монтаж на ново улично осветление; изграждане на нови дъждовни клонове; озеленяване;

 

 

 • Подобект 2: Кръгово кръстовище: изграждане на кръгово кръстовище (кръг с радиус 17,50 м) и оформяне на 4 бр.  разделителни острова; изграждане на 2 подпорни стени и изгледна площадка; почистване на скулптурни композиции; затревяване и засаждане; ново улично осветление и нови дъждовни клонове;

 

 

 

 • Подобект 3: Вътрешноквартални пространства на кв. „186“: обособяване на 2 подхода за достъп до междублоковите пространства от бул. „Априлов“ и 2 паркинга; изграждане на 2 подпорни стени и рехабилитация на пешеходна пасарелка; рехабилитация на тротоари и зелени площи; изграждане на 5 къта за отдих; ново улично осветление и нови дъждовни клонове; затревяване и засаждане на зелените зони.

 

 

Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово

Описание на СМР: Извеждане на движението от централна градска част по ул. „Пенчо Славейков“ през съществуващ тунел по ул. „Марин Дринов“, ул. „Хан Крум“ и връзка с ул. „Орловска“; Оформяне на паркинги по улиците „Мадара“ и „Д. Костова“ и около вход тунел по ул. „Марин Дринов“; Увеличаване на габарита и обособяване на тротоари по ул. „Марин Дринов“, ул. „Хан Крум“ и на връзката с ул. „Орловска“; Изграждане на нови улични оттоци и дъждовни клонове – отвеждане на повърхностните води, изграждане на нов водосток; Ремонт на съществуващ тунел; Изграждане на стълби за пешеходна връзка между улиците „Марин Дринов и „Калоян“, изграждане на подпорни стени; Ново улично осветление и осветление в тунела; Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Създадена привлекателна, достъпна и зелена градска среда;
 • Стимулирано градско възстановяване и развитие, концентрирано в ключов за Габрово териториално и функционално обособен участък от градската среда;
 • Повишено качество на живот – подобрена градска среда в контекста на териториалния обхват на проекта;
 • Интегрираност на групите в неравностойно положение чрез създадената достъпна среда;
 • Осигурена пешеходна и автомобилна достъпност  подобрен достъп до основни услуги и ключови обекти с голямо обществено значение;
 • Създадени условия за икономическо и социално развитие  стимулиране на бизнес инициативата и туристическата атрактивност на района;
 • Намален риск от ПТП и нарушаване на обществения ред в резултат на изпълнените интегрирани мерки (рехабилитирани улици, регулиран транспортен поток и осветени зони);
 • Създадени условия за социализация и отдих в рамките на непосредствената жизнена среда;
 • Приложени уникални пространствено-художествени естетически решения в унисон с архитектураната и историческата структура на града.

Публикации

Източната улица е въведена в експлоатация

Габрово с обновена градска среда за над 11 млн. лева

Таня Христова: „Основният ни стремеж е да правим Габрово по-красив, по-привлекателен и по-уютен град

Обектите по проекта за съвременна градска среда ще бъдат открити на 19 юли

На живо от Източната градска улица

Проект за съвременна градска среда преобразява Габрово

Източната улица, паркът на Колелото и Шиваров мост със сериозен напредък през първия строителен сезон

Представят проекта за градска среда на Габрово с посещение на обектите

Община Габрово първа с одобрен проект за градско възстановяване и развитие

Информационни брошури за обектите  -  Източна улица,  парк „Колелото“,  Шиваров мост