Проект – № BG16RFOP001-1.016-0001 „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.016 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Габрово“ (част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“)

Административен договор – № BG16RFOP001-1.016-0001-С01/№ РД-02-37-89 от 15.09.2016 г.; Анекс № 1 – № BG16RFOP001-1.016-0001-C02/№ РД-02-37-89/1 от 08.12.2017 г.

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Стойност – 11 138 023.59 лв., от които:

 • 6 563 608.20 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
 • 1 158 283.80 лв. – национално съфинансиране
 • 3 416 131.59 лв. – собствен принос на Община Габрово

Продължителност на проекта – 15 септември 2016 г. – 15 март 2019 г.

Обща цел

Повишаване качеството на живот в град Габрово и подобряване на екологичната среда чрез прилагане на интегрирани мерки за благоустрояване на физическата среда. Проектът подкрепя реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми.

Специфични цели

 • Въздействие върху ключови обекти от градската среда, което надгражда по естествен път предходни инвестиции, като част от последователна политика за възстановяване и развитие;
 • Повишаване на общата привлекателност на региона за жители, посетители и инвеститори чрез създаване и надграждане на качествено нов градски облик;
 • Екологично възстановяване посредством изграждане и ревитализация на зелени системи;
 • Интегриране на групите в неравностойно положение чрез достъпност на средата;
 • Прилагане на оригинални благоустройствени решения с висока художествена и ландшафтна естетика в унисон с архитектурната уникалност на града.

Дейности

Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства

Описание на СМР в подобектите:

 • Подобект 1: Рехабилитация на улиците: „Христо Смирненски“, „Александър Стамболийски“, „Генерал Николов“, „Антим I“, „Георги Кирков“, „Братя Миладинови“ и „Тотьо Бенев“, площад „Белорусия“, зелена площ и паркинг пред ДКЦ II: рехабилитация на улична мрежа; подмяна на тротоарни настилки; нова пешеходна алея и кът за отдих пред сградата на ДКЦ II; паркинги и джобове с възможност за крайулично паркиране; озеленяване; улични уширения за съдовете за смет; достъпни маршрути за хора с увреждания;

 

Преди                                                                                                                 След

 • Подобект 2: Възстановяване на парк „Колелото“, реконструкция на част от крайречна улица „Аврам Гачев“, благоустрояване на южните вътрешноквартални пространства от квартал „90“: ново разпределение на алейната мрежа; функционални зони – централна част със „сух“ фонтан, детска площадка, поляна за игри и пикник, дървена пергола, фитнес на открито и сцена; озеленяване, зацветяване и геопластика; градинско обзавеждане; улични уширения за съдовете за смет;

 

Преди                                                                                                                 След

 • Подобект 2А: Подмяна на тротоарни настилки, изграждане на фигурална и цветна композиция в централния кръг на кръстовището: нови настилки за пешеходните тротоари в обхвата на пл. „Белорусия“ (Колелото); за вътрешния кръг на кръстовището – геопластика от зелени и цветни кръгове около композиция от метални светещи елементи;

 

Преди                                                                                                                 След

 • Подобект 3: Благоустрояване на вътрешноквартални пространства в квартали „88“, „89“ и северната част на „90“: нова напречна къса улица; рехабилитация на съществуващи улици с достъп за хора с увреждания; изграждане на паркинги и кътове за отдих; нова детска площадка за деца до 12 години; градинско обзавеждане и озеленяване; обособяване на места за съдове за смет.

 

Преди                                                                                                                 След

Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“

Описание на СМР в подобектите:

 • Подобект 1: Рехабилитация на тротоарни настилки по бул. „Априлов“, зелени площи, улично осветление, парапети на моста по продължение на участъците от главната улична мрежа: подмяна на съществуващите тротоарни настилки; отделяне на пътното платно със зелени ивици; джоб за автобусна спирка в посока „център“; ново улично осветление; изграждане на дъждовни клонове; озеленяване;

 

Преди                                                                                                                 След

 • Подобект 2: Кръгово кръстовище: изграждане на кръгово кръстовище (радиус 17,50 м) с 4 разделителни острова; изграждане на 2 подпорни стени, дъждовни клонове и изгледна площадка; почистване на скулптурни композиции; озеленяване и поливна система; ново улично осветление и видеонаблюдение в зоната на кръстовището;

 

Преди                                                                                                                 След

 • Подобект 3: Вътрешноквартални пространства на кв. „186“: обособяване на 2 подхода за достъп до междублоковите пространства от бул. „Априлов“ и 2 паркинга; изграждане на 2 подпорни стени и рехабилитация на пешеходна пасарелка; рехабилитация на тротоари и зелени площи; изграждане на 5 къта за отдих; ново улично осветление и дъждовни клонове; затревяване и засаждане на зелените зони.

 

Преди                                                                                                                 След

Изграждане на част от Източна градска улица

Описание на СМР: Извеждане на движението от централна градска част по ул. „Пенчо Славейков“ през съществуващ тунел по ул. „Марин Дринов“, ул. „Хан Крум“ и връзка с ул. „Орловска“; оформяне на паркинги по улиците „Мадара“, „Д. Костова“ и около входа на тунела по ул. „Марин Дринов“; изграждане на подпорни стени за увеличаване на габарита и обособяване на тротоари по ул. „Марин Дринов“, ул. „Хан Крум“ и на връзката с ул. „Орловска“; изграждане на улични оттоци и дъждовни клонове, нов водосток на дере Топлика; ремонт на съществуващия тунел; изграждане на стълбища до имотите над ул. „Марин Дринов“ и връзката с ул. „Топлика“; ново осветление по улицата и в тунела; хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

 

Преди                                                                                                                 След

Резултати и положителни ефекти

 • Създадена привлекателна, достъпна и зелена градска среда;
 • Стимулирано градско възстановяване и развитие, концентрирано в ключов за Габрово териториално и функционално обособен участък от градската среда;
 • Повишено качество на живот – подобрена градска среда в контекста на териториалния обхват на проекта;
 • Интегрираност на групите в неравностойно положение чрез създадената достъпна среда;
 • Осигурена пешеходна и автомобилна достъпност – подобрен достъп до основни услуги и ключови обекти с голямо обществено значение;
 • Създадени условия за икономическо и социално развитие – стимулиране на бизнес инициативата и туристическата атрактивност на района;
 • Намален риск от ПТП и нарушаване на обществения ред в резултат от изпълнените интегрирани мерки (рехабилитирани улици, регулиран транспортен поток и осветени зони);
 • Създадени условия за социализация и отдих в рамките на непосредствената жизнена среда;
 • Приложени пространствено-художествени естетически решения в унисон с архитектурата и историята на града.

Публикации

Двама фотографи от Габрово финалисти в конкурса на МРРБ

Снимка от Габрово спечели конкурса на МРРБ

Информационна брошура

Представяне на резултатите от проекта

Източната улица е въведена в експлоатация

Габрово с обновена градска среда за над 11 млн. лева

Таня Христова: „Основният ни стремеж е да правим Габрово по-красив, по-привлекателен и по-уютен град

Обектите по проекта за съвременна градска среда ще бъдат открити на 19 юли

На живо от Източната градска улица

Проект за съвременна градска среда преобразява Габрово

Източната улица, паркът на Колелото и Шиваров мост със сериозен напредък през първия строителен сезон

Представят проекта за градска среда на Габрово с посещение на обектите

Община Габрово първа с одобрен проект за градско възстановяване и развитие

Информационни брошури за обектите  -  Източна улица,  парк „Колелото“,  Шиваров мост

„Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово“ „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“