Инфраструктурните проекти винаги са били свързвани с по-големи очаквания и са вълнували в по-голяма степен хората, защото имат конкретно пряко въздействие върху ежедневния начин на живот. В последните месеци за ул. „Марин Дринов“ – известна и като Източна градска улица, се говори много.

Изграждането на част от тази улица е един от трите обекта по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“. Проектът на Община Габрово е първият в страната, който бе одобрен за финансиране по процедурата „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Дейностите стартираха през 2016 г. и са пред завършване.

Новите правила на движение, проектантската разработка и предвижданията на градския регулационен план, подробности около ремонтните дейности, възможностите за облекчаване на автомобилния трафик и други въпроси коментираха хората, които имат отношение към проектирането и строителството на Източната обходна улица.

Пред камерата на габровския телевизионен сайт „Сети ТВ“ застанаха проектантът на обекта инж. Ева Панамска, инж. Момчил Корназов и инж. Деян Дончев – технически специалисти в екипа на проекта. Вижте репортажа на: http://setitv.com/804-2018-02-14/


Тази публикация е създадена в рамките на договор BG16RFOP001-1.016-0001-C02 „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Известен е вече новият графичен знак на Карнавал Габрово
16 февруари 2018
Творби на Ненко Балкански ще бъдат представени в габровската ХГ „Христо Цокев“
16 февруари 2018