През новия строителен сезон продължава работата по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“. Той се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и е на обща стойност 11 162 347,68 лв., от които 3 440 455,68 лв. е приносът на Община Габрово. Дейностите по подобряване на физическата и екологичната среда подкрепят реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

Ремонтите обхващат територията на три основни обекта – „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“, „Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства“, „Изграждане на част от Източна градска улица“. Изпълнители са три обединения на фирми от Габрово и София. Обновяването започна през лятото на 2016 г., като стойността на строителните договори е 10 782 523,16 лв.

Булевард „Априлов“

През 2017 г. на Шиваров мост започват дейностите по изграждане на кръгово кръстовище и рехабилитация на тротоарни настилки, зелени площи, улично осветление. Ще приключи благоустрояването на междублоковите пространства по бул. „Априлов“, включващо и обособяване на кътове за отдих и паркоместа.

Увеличаване габарита на Източна градска улица

По новата Източна градска улица, която ще облекчи трафика в центъра на Габрово, продължава ремонтът на съществуващия тунел. Работи се по увеличаване на габарита чрез изграждане на подпорни стени и обособяване на тротоари по уличната мрежа в обхвата на обекта, ще бъдат отделени зони за паркиране.

Парк „Колелото“

Освен възстановяване на парк „Обов“ в района на Колелото, през тази година продължава реконструкцията на крайречната улица до парка. Предстои рехабилитация на околните улици, благоустрояване на вътрешноквартални пространства и на централния остров в самото кръгово кръстовище. Ще бъдат обособени пешеходни и зелени зони, паркинги, детски площадки и кътове за отдих.

С изпълнение на строително-ремонтните работи в района на Шиваров мост, по Източната улица и в зоната на Колелото ще бъде осигурена пешеходна и автомобилна достъпност, по-висока безопасност и подобрена организация на движение. Обликът на прилежащите територии и квартални райони ще бъде модернизиран, парковите пространства ще са приятно място за техните постоянни посетители и за гостите на града.

Заложеното в трите обекта допълва и надгражда мерките, с които започна видимата промяна на Габрово чрез реализацията на инфраструктурни проекти в градската среда през първия програмен период.


Тази публикация е създадена в рамките на договор BG16RFOP001-1.016-0001-C01 „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.