Обект „Изграждане на част от Източна градска улица“, част от проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ вече е въведен в експлоатация. Една от целите на проекта е да осигури допълнителна алтернативна пътна връзка от центъра на града към ул.“Орловска“ и обратно към Шести участък, чрез използването на отдавна съществуващ, но до скоро недовършен градски тунел.

В първите дни, с цел превенция на неправилно паркиране и движение с превишена скорост, както и произлизащите от тези нарушения предпоставки за ПТП, екипи на КАТ-ПП Габрово ще осъществяват засилен контрол.

Припомняме, че във връзка с въведената временна организация на движението, в района на кръстовището на Дома на хумора и сатирата, водачите на автомобили до 3,5 т могат да използват Източната улица като маршрут за придвижване в централна градска част.


Тази публикация е създадена в рамките на договор BG16RFOP001-1.016-0001-C02 „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

До края на месеца на критичния участък, в района на обхода, ще бъде положен износващ асфалтобетон
7 Септември 2018
Таня Христова: „Добре дошли в нашия български дом „Етър”-а”
8 Септември 2018