Проект – № BG16RFOP001-1.016-0004 „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG16RFOP001-1.016 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Габрово“ (част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“)

Административен договор – № BG16RFOP001-1.016-0004-С01/№ РД-02-37-32 от 30.09.2021 г.; Анекс № 1 – № BG16RFOP001-1.016-0004-С02/№ РД-02-37-32 (1) от 01.09.2022 г.; Анекс № 2 – № BG16RFOP001-1.016-0004-С03/№ РД-02-37-32 (2) от 03.04.2023 г.; Анекс № 3 – № BG16RFOP001-1.016-0004-С04/№ РД-02-37-32 (3) от 31.10.2023 г.

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Стойност – 8 637 741.37 лв., от които:

 • 4 274 408.58 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
 • 2 249 908.90 лв. – кредитен ресурс от финансов инструмент
 • 2 113 423.89 лв. – собствено съфинансиране

Продължителност на проекта – 27 месеца (30 септември 2021 г. – 30 декември 2023 г.)

Описание

Дом на културата „Емануил Манолов“ е една от забележителностите на град Габрово. Сградата е построена в периода 1959 г. – 1964 г. в стил неокласицизъм с разгърната застроена площ от 7 965 кв. метра. Негов автор е арх. Карл Кандулков. Скулптурното му оформление принадлежи на проф. Илия Илиев. Домът разполага с разнообразни по вид и предназначение помещения за провеждане на различни събития. През годините сградата е използвана за концерти, спектакли, опери, чествания и празници, обучения, курсове и презентации, както и за дейността на различни формации и състави към Община Габрово.

Обща цел

Осъществяване на дейности по основен ремонт и реконструкция на Дома на културата, както и доставка на оборудване като част от цялостната модернизация на сградата. Подкрепа за реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Габрово, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.

Специфични цели

 • Подобряване на условията за достъп до културен живот и социално включване чрез комплекс от дейности за развитие на културната инфраструктура;
 • Подобряване качеството на предоставяната услуга;
 • Осигуряване на достъпна архитектурна среда, включително за хората с увреждания;
 • Създаване на предпоставки за допълнителни собствени приходи, финансова устойчивост и възвръщаемост на инвестициите в дългосрочен план.

Целеви групи

 • Местната общност на Габрово от всички нива на достъп до култура;
 • Образователните и културните институции в града;
 • Неправителствени организации и читалища в секторите: Музика; Визуални изкуства; Изпълнителски изкуства; Дизайн; Архитектура и културно наследство;
 • Български и чуждестранни туристи, туроператори и туристически агенции;
 • Представители на бизнеса.

Дейности

Ремонт и реконструкция на Дом на културата „Емануил Манолов“, в т. ч. въвеждане на енергоспестяващи мерки и подобряване на достъпа за хора с увреждания

 • Зрителна зала: Променя се бройката и разрядката на местата в залата и на балкона (общо 567 седящи места) съгласно изискванията за пожарна безопасност и европейските норми за комфорт и удобство;
 • Котелно помещение: Промяна на начина на движение (подаване и изсмукване) на въздуха за по-ефективно затопляне и вентилиране на залата и сценичната част; подмяна на съоръженията за отопление на газ;
 • Санитарни помещения: Рехабилитация на ВиК инсталациите и всички санитарни възли; изграждане на тоалетни за посетители в сутерена и възстановяване на 7 тоалетни в партера;
 • Подмяна на електрически инсталации: Осветителни, заземителни, мълниезащита, пожароизвестителна и др.;
 • Енергийна ефективност: Подмяна на външната дограма; вътрешна топлоизолация; ремонт на покривите и фасадите;
 • Реконструкция на прилежащите околни пространства: Ремонт на плочник и тераси;
 • Достъпност в сградата: Изграждане на бетонна рампа пред главния вход на сградата.

Доставка на оборудване и обзавеждане

 • Западно крило: Ново оборудване на гримьорните; преоборудване на залите на нива 14,50 и 10,10 от север и от юг, подмяна на настилките;
 • Обзавеждане и интериор: Доставка на тапицирани столове за зала, балкон и лоджии; обновяване на декори;
 • „Електроакустика и мултимедия“: Озвучителна система; мултимедия; озвучаване за репетиционни зали и фоайе; система от камери за запис и стрийминг; пултове; усилватели; микрофони; прожектори и др.;
 • Технологично оборудване: Осветление; горна и долна сценична механизация; техническо обслужване и планов ремонт; сценични съоръжения; сценично облекло от плат с машинна противопожарна обработка.

Резултати и положителни ефекти

 • Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания;
 • Намаляване емисиите на парникови газове, потреблението на електроенергия и вода; повишаване на енергийната ефективност;
 • Създаване на качествен културен продукт с потенциал за повишена атрактивност на обекта и привличане на разнообразна публика;
 • Ефективно и функционално използване на помещенията в сградата;
 • Подобрена работна среда, стимулиране на градската икономика и местния бизнес;
 • Развитие на културната инфраструктура и подобряване на условията за достъп до култура.

Публикации

Фотогалерия

Представяне на резултатите от проекта

Домът на културата е напълно обновен

Таня Христова: „Ремонтът на Дома на културата е тест за справяне с предизвикателствата“

Представят проекта за обновяване на Дома на културата с посещение на място

Домът на културата с главна роля в мултивизуална продукция

Подписан е договорът за обновяване на Дома на културата

„Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово“ „РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“