Кметът Таня Христова пожела работата да върви по вода

„Основният ремонт и модернизацията на Дома на културата ще бъдат тест, доколко можем да се преборим с различните кризи и предизвикателства. Тази емблематична и най-красива сграда, дело на арх. Карл Кандулков, заслужава особеното внимание и критичния поглед на габровци.“ Това заяви кметът Таня Христова по време на публичното представяне на дейностите от проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“.

Пред граждани, журналисти и заинтересовани лица в петък – 25 ноември, бяха съобщени целите и очакваните ползи от мащабния проект, чиято реализация ще продължи 26 месеца. Събитието уважиха зам.-областният управител на област Габрово Андрей Николов, директорът на Дома Радка Ангелова, представители на Общински съвет – Габрово, директорът на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ Петко Койчев, ръководители на културни институции, изпълнители, проектанти и експерти.

Момент от представянето на проекта

„Чрез предвидените дейности в сградата ще се разкрият нови възможности за културен живот. Обновлението, съчетано с добър културен мениджмънт, ще бъде и предпоставка за генериране на допълнителни собствени приходи и финансова устойчивост“, каза Таня Христова. Тя подчерта, че Домът на културата е символ на Габрово не само като архитектура – той носи спомена за неговото духовно развитие вече шест десетилетия и изборът да бъде един от обектите, включени в „развитието на културната инфраструктура“, е подкрепен от състоялите се обществени дискусии.

Ръководителят на проекта Десислава Колева направи презентация за основните акценти в строително-монтажните работи. По думите ѝ бройката на местата в зрителната зала ще се промени от 750 на 567, тъй като според изискванията за пожарна безопасност и нормите за комфорт разстоянието между редовете трябва да е 90 см вместо сегашните 73 см. Обърнато е изключително внимание на енергийната ефективност. Предвидена е реконструкция на прилежащите дворни пространства и осигуряване на достъпност за хората с увреждания. Залата, репетиционните, гримьорните и всички помещения ще бъдат обзаведени според европейските изисквания.

От дясно наляво: арх. Николай Меразчиев – зам.-кмет на община Габрово, арх. Люция Декова – гл. архитект на община Габрово, арх. Орлин Кандулков – главен проектант в „Архи-реста-05“ ЕООД, Миглена Въгленова – модератор на събитието, Таня Христова – кмет на община Габрово, Десислава Колева – ръководител-проект, Александър Василев – управител на „АВ Билд“ ЕООД, Силвия Христова – експерт СМР-проект

Общата стойност на проекта е 6 503 207.96 лв. Безвъзмездната помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 3 716 877.02 лв. Ползва се кредитен ресурс от финансов инструмент в размер на 2 249 908.90 лв. и собствено финансиране от 536 422.04 лв.

Отец Стефан извърши водосвет за здраве и благопреуспяване в народополезното начинание 

„Проектът е изключително интересен, сложен и много важен както за габровци, така и за дружеството. Строителните дейности вървят по график. Работим предимно в  административната част, която е доста голяма. Покривът е развален и направен до фаза хидроизолация. Изцяло се подменят инсталациите – електро, ВиК, отоплителна, вентилационна. Отоплението ще бъде чрез газови котли, което трябва да доведе до икономия на средства в бъдеще. Дограмата се подменя с алуминиева – прекъснат термомост и троен стъклопакет. Топлоизолират се външните стени. Настилките в основните и в представителните части се подменят. Ще бъде направен цялостен ремонт на фасадата, който ще започне през пролетта“, съобщи Александър Василев – управител на фирмата изпълнител „АВ Билд“ ЕООД. Той подчерта че обектът ще може да бъде реализиран с голямото съдействие на Община Габрово, тъй като ситуацията за строителния сектор в момента е сложна.

Кметът даде символичен старт на обновлението

В тази връзка кметът Таня Христова припомни, че през месец октомври т. г. Общинският съвет в Габрово одобри да бъде осигурен допълнителен финансов ресурс в размер на 1 557 776.63 лв. като собствен принос по проекта от целевата субсидия на централния бюджет за капиталови разходи през 2022 и 2023 г.

От ляво надясно: Директорът на ДК „Емануил Манолов“ Радка Ангелова и арх. Орлин Кандулков

Арх. Орлин Кандулков – син на арх. Карл Кандулков и ръководител на дружеството „Архи-Реста-05“, което упражнява авторския надзор, подчерта, че натрупаните през годините проблеми на сградата се решават сега благодарение на европейската солидарност.

Зрителната зала в процес на ремонт

„Тези проблеми – коментира арх. Кандулков – произтичат от времето и от отношението на общинските ръководства към сградата през годините. Досега почти нищо не е правено в нея – трудно е да се реши всичко наведнъж. По-лесно щеше да е да се обновява частично и да не се стига до такъв основен ремонт, при който сградата едва ли не ще прекъсне своята дейност. Чест прави на сегашното ръководство, че се зае с тази непосилна задача. Очаквам да се реализира  в голяма степен заложеното в проекта. Много работи отпаднаха предвид ценовите ограничения. Имахме желание да се разшири авансцената, за да свирят по-големи оркестри. Може би някой ден и това ще стане. Нуждите, които сега се решават, са вследствие и на нормативната уредба, която се променя. Такъв пример е пожарната безопасност, тя ангажира значителни финанси. Сроковете са кратки, но хората дават пари и искат да се работи на високи обороти. С възстановяване на отоплението, на фасадата и на околната среда сградата ще добие такъв вид, какъвто е заложен от проектанта Кандулков.“

Управителят на „АВ Билд“ ЕООД Александър Василев показа напредъка в ремонтите

След конферентната част кметът на община Габрово Таня Христова, управителят на „АВ Билд“ ЕООД Александър Василев, арх. Кандулков и ангажираните лица в проекта дадоха старт на ремонтните дейности със символично полагане на боя по фасадата на зданието.

Домът на културата „Емануил Манолов“ е построен в периода 1959 г. – 1964 г. в стил неокласицизъм с разгърната застроена площ от 7 965 квадратни метра. Негов автор е арх. Карл Кандулков, а скулптурното му оформление принадлежи на проф. Илия Илиев.

Десислава Чакърова и Деница Станчева от ДФА „Габровче“ поздравиха с песен присъстващите


Снимки от събитието

Представяне на проекта

Тази публикация  е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-1.016-0004-С02 „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Задължително е всички нужни документи за санирането да се подадат в Общината, преди това трябва да се проведат общи събрания
24 ноември 2022
Жълт код за снеговалежи днес
28 ноември 2022