Проект – № BG16RFOP001-6.002-0009 „РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“

Административен договор – № BG16RFOP001-6.002-0009-С01/№ РД-02-37-33 от 18.06.2020 г.; Анекс № 1 – № BG16RFOP001-6.002-0009-С02/№ РД-02-37-33-(1) от 27.01.2022 г.; Анекс № 2 – № BG16RFOP001-6.002-0009-С03/№ РД-02-37-33-(2) от 29.04.2022 г.; Анекс № 3 – № BG16RFOP001-6.002-0009-С04/№ РД-02-37-33-(3) от 03.06.2022 г.; Анекс № 4 – № BG16RFOP001-6.002-0009-С05/№ РД-02-37-33-(4) от 03.10.2022 г.; Анекс № 5 – № BG16RFOP001-6.002-0009-С06/№ РД-02-37-33-(5) от 15.03.2023 г.; Анекс № 6 – № BG16RFOP001-6.002-0009-С07/№ РД-02-37-33-(6) от 01.08.2023 г.; Анекс № 7 – № BG16RFOP001-6.002-0009-С08/№ РД-02-37-33-(7) от 17.11.2023 г.    

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“

Стойност – 1 753 670.93 лв., от които:

 • 1 224 806.76 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
 • 216 142.37 лв. – национално съфинансиране
 • 250 000.00 лв. – кредитен ресурс от финансов инструмент 
 • 62 721.80 лв. – собствено съфинансиране

Продължителност на проекта – 43 месеца (18 юни 2020 г. – 31 декември 2023 г.)

Обща цел

Развитие на туристическата привлекателност на Регионален исторически музей – Габрово и Дечкова къща и превръщането им в музеи, предоставящи възможности за несезонен, постоянен културен туризъм. Опазване, консервация и реставрация на сградата на РИМ – Габрово и създаване на условия за ефективно оползотворяване на нейните площи. Осигуряване на съвременни условия и оборудване с интерактивни информационни средства за привличане на разнообразна публика, както и хора в неравностойно положение.

Регионален исторически музей – Габрово 

Специфични цели

 • Повишаване на конкурентоспособността на недвижимата културна ценност с национално значение РИМ – Габрово и на Дечкова къща – с категория „местно значение“, чрез развитието им като туристическа атракция, способна да привлече значителен брой посетители;
 • Реализиране на дейности за консервация, реставрация, опазване и преустройство на сградата на РИМ – Габрово, ефективно оползотворяване на площите за развитие на активен културен туризъм;
 • Популяризиране на РИМ – Габрово и туристическия продукт чрез маркетингови и рекламни дейности, достигащи до максимално широк кръг потенциални посетители;
 • Засилване на стопанската дейност на територията на Музея чрез развитие на културна туристическа атракция, привличаща голям брой туристи в региона.

Целеви групи

Български и чуждестранни посетители на културните обекти (РИМ – Габрово и Дечкова къща) – за подобряване на достъпа им до културен живот и туризъм.

Дейности

Развитие на РИМ – Габрово и Дечкова къща чрез консервация и реставрация, възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране, оборудване и др.

 • Консервация, реставрация и преустройство на РИМ – Габрово и Дечкова къща: РИМ: Ремонт на покрив и мансарден етаж, подмяна на дограми, реставрация на входни дървени врати, цялостно вътрешно и външно пребоядисване, частично изкърпване на мазилките, външна хидроизолация, мълниезащитна и заземителна инсталация и др; Дечкова къща: Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания чрез мобилни рампи; Обособяване на ретро кафене на първи етаж;
 • Обновяване на оборудването на музейните експозиционни площи в РИМ – Габрово: Доставка на техника – екран, озвучаване, осветление, за конферентна зала в централното фоайе на сградата на РИМ.

Развитие на туристическата инфраструктура за нуждите на атракциите

 • Поставяне на информационни табели и внедряване на система за интерактивен гид: Средствата представят детайлизирана и двуезична аудио-визуална информация за отделните експозиционни елементи;
 • Обособяване, оборудване и обзавеждане на зала за работа с деца в РИМ – Габрово;
 • Обособяване на атракции с 3D реалност в РИМ – Габрово: Доставка на 3D екрани с наслагване на стъкла и холограмни изображения за експозициите „Османски период“ и „Отбрана на Шипченския проход; Екрани с мултимедия за 3D прожекции на възрожденски дюкян с габровски стоки и сграда „Парахода“ на индустриалеца Пенчо Семов.

Дребномащабни, приходогенериращи инвестиции в търговски зони на РИМ – Габрово

 • Обособяване и обзавеждане на сувенирен щанд в РИМ: Закупуване на 3D принтер за производство на сувенири;
 • Обособяване, обзавеждане и оборудване на реставрационно ателие за услуги по реставрация на стъкло, керамика, метал, порцелан и хартия: Обособяване на лаборатория с оборудване за реставрация на антични предмети.

Дечкова къща

Подпомагане развитието на туристически продукти и пазарна информация

 • Провеждане на маркетингово проучване и анализ на въздействието;
 • Разработване на маркетингова и рекламна стратегия и програма за туристическия продукт;
 • Подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за интегрирания туристически продукт.

Резултати и положителни ефекти

 • Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания;
 • Намаляване емисиите на парникови газове и повишаване на енергийната ефективност;
 • Създаване на интегриран туристически продукт с потенциал за повишена атрактивност на обекта и привличане на значителен брой туристи;
 • Създаване на условия за развитие на бизнес инициативи и икономически растеж;
 • Опазване и популяризиране на културното наследство;
 • Развитие на туристическия маркетинг на дестинацията.

Публикации

Представяне на резултатите от проекта

РИМ – Габрово и РЕМО „Етър“ обновени за над 12,2 млн. лв.

Представят обновените музеи – РИМ и РЕМО „Етър“

Росен Йосифов: „От 2024 г. Историческият музей отваря врати в пълния си блясък“

Габровският исторически музей с обновена сграда и експозиция

Таня Христова: „Проектите за обновяването на Историческия музей и РЕМО „Етър“ са сред най-отговорните“

Представят проектите за обновяването на Историческия музей и „Етъра“

Таня Христова подписа договора за ремонт и реставрация на РИМ

Историческият музей ще бъде ремонтиран и осъвременен

„Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово“ „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“