Проект – № BG16RFOP001-6.002-0008 „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“

Административен договор – № BG16RFOP001-6.002-0008-С01/№ РД-02-37-32 от 18.06.2020 г.; Анекс № 1 – № BG16RFOP001-6.002-0008-С02/№ РД-02-37-32-(1) от 27.01.2022 г.; Анекс № 2 – № BG16RFOP001-6.002-0008-С03/№ РД-02-37-32-(2) от 13.06.2022 г.; Анекс № 3 – № BG16RFOP001-6.002-0008-С04/№ РД-02-37-32-(3) от 03.11.2022 г.; Анекс № 4 – № BG16RFOP001-6.002-0008-С05/№ РД-02-37-32-(4) от 16.03.2023 г.; Анекс № 5 – № BG16RFOP001-6.002-0008-С06/№ РД-02-37-32-(5) от 04.10.2023 г.; Анекс № 6 – № BG16RFOP001-6.002-0008-С07/№ РД-02-37-32-(6) от 17.11.2023 г.

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“

Стойност – 10 497 161.15 лв., от които:

 • 6 287 586.98 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
 • 1 109 574.17 лв. – национално съфинансиране
 • 3 100 000.00 лв. – кредитен ресурс от финансов инструмент

Продължителност на проекта – 43 месеца (18 юни 2020 г. – 31 декември 2023 г.)

Обща цел

Развитие на туристическата привлекателност на РЕМО „Етър“ и превръщането му в жив музей, предоставящ възможности за несезонен, постоянен културен туризъм. Опазване, консервация и реставрация на обхванатите в музейния комплекс обекти и създаване на условия за ефективно оползотворяване на техните площи. Осигуряване на съвременни условия и оборудване с интерактивни информационни средства за привличане на разнообразна публика, както и хора в неравностойно положение.

Специфични цели

 • Повишаване на конкурентоспособността на недвижимата културна ценност с национално значение РЕМО „Етър“ – групов туристически обект, чрез развитието му като туристическа атракция, способна да привлече значителен брой посетители;
 • Реализиране на дейности за консервация, реставрация, опазване и преустройство на обхванатите обекти, ефективно оползотворяване на площите за развитие на активен културен туризъм;
 • Популяризиране на РЕМО „Етър“ и туристическия продукт чрез маркетингови и рекламни дейности, достигащи до максимално широк кръг потенциални посетители;
 • Засилване на стопанската дейност на територията на Музея чрез развитие на културна туристическа атракция, привличаща голям брой туристи в региона.

Целеви групи

Български и чуждестранни посетители на културния обект – за подобряване на достъпа им до културен живот и туризъм; Персонал на РЕМО „Етър“ – за придобиване на ключови умения за работа със съвременни технически средства и с разнородна публика.

Хотел „Странноприемница“

Дейности

Развитие на РЕМО „Етър“ чрез консервация и реставрация, възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране и оборудване

 • Консервация, реставрация и преустройство на къща „Кръстник-Колчов хан“ в многофункционална музейна зала: Обособяване на две основни зони: А. „Отворени публични пространства“ и Б. „Мултифункционални зали за изложби и работа с публики“; Изграждане на асансьорна шахта;
 • Консервация, реставрация и преустройство на хотел „Странноприемница“ в база за настаняване с конферентен център и музейна администрация с фондохранилища: Обособяване, обзавеждане и оборудване на административна част, конферентен блок, резидентски център, хотелска част и механа-ресторант;
 • Консервация и реставрация на водни съоръжения и ремонт на компрометирани участъци на каменен зид: Обхванати са съоръженията и техните елементи в 10 обекта: точило, тепавица, воденица караджейка, валявица, струг за гаванки, гайтанджийска одая, воденица долапкиня, струг за бъклици, бичкиджийница и валявица;
 • Изграждане на архитектурно-художествено осветление: Обхванати са експозициите, алеите и сградите в Музея;
 • Разширяване на експозиционните възможности чрез оползотворяване площите на къщите по чаршията: Пребоядисване, запълване на компрометирани участъци по стени, подмяна на електрическата система, ремонт на покриви и на съществуващи тоалетни; Обособяване на ателиета на вторите етажи в къщите и места за експозиции на първите;
 • Обновяване на оборудване на музейните експозиционни площи;
 • Ремонт на помещение и обновяване на пещи за керамика в грънчарското ателие: Закупуване на 2 малки и 1 голяма пещ за демонстрации и обучения по грънчарство; Ремонт на санитарни възли;
 • Преустройство на оранжерия към РЕМО „Етър“: Изграждане на напоителна система; Реконструкция на монолитната част на постройката; Възстановяване на покривната конструкция и остъкляването; Обновяване на ЕЛ и ВиК инсталации.

Тепавица за механична обработка на вълнени домашнотъкани платове

Развитие на туристическата инфраструктура за атракциите на РЕМО „Етър“

 • Изграждане на Детски обучителен център към РЕМО „Етър“: Изграждане на едноетажна сграда с 3 самостоятелни помещения и пергола на мястото на досегашната преместваема постройка; Сграда 1 – сувенирен щанд и зала за творческа работа с деца и ученици – до 25 души; Сграда 2 – зала за модулни занимания и интерпретативни игри с малък склад и гардеробна; Сграда 3 – санитарни възли; Закупуване на технологично оборудване;
 • Изграждане на сцена на открито: Изграждане на мобилна сцена с места за публика (стъпаловиден тип), осветление, оборудване, съблекални и санитарни помещения;
 • Закупуване на мобилни шатри за базари и популяризиране на РЕМО „Етър“;
 • Ремонт на училището към РЕМО„Етър“ за превръщането му в база за обучения по реставрация, консервация и опазване на движимото културно наследство: Обособяване на артателиета, лаборатория за консервация и реставрация на дърво, фондохранилище; Преустройство на училищния двор в паркинг; Облагородяване на околното пространство; Доставка на машини и оборудване;
 • Поставяне на макет, тотеми и информационни табели; изграждане на информационна система: Средствата представят детайлизирана и двуезична аудио-визуална информация за комплекса, обектите, маршрутите, експозициите и събитийния календар;
 • Обособяване на паркоместа в РЕМО „Етър“: Изграждане на паркинги за леки автомобили в кв. 15 и кв. 19 по плана на кв. „Етъра“ (терен между левия бряг на р. Янтра и ул. „Ген. Дерожински“ от о.т. 95 до о.т. 102), укрепване при необходимост. Участъкът (3 100 м2) включва паркоместа, настилки за пешеходен достъп, зелени площи, парково/улично осветление.

Бивше училище в кв. „Етъра“

Подобряване на достъпа за хора с увреждания до обектите на културното наследство и съпътстващата инфраструктура

 • Закупуване на 1 микробус: За придвижване на хората в неравностойно положение до обектите от съпътстващата инфраструктура;
 • Закупуване на 1 малка електрическа количка: За придвижване на хората в неравностойно положение до експозициите по чаршията.

Подпомагане развитието на туристически продукти и пазарна информация

 • Създаване на рекламен видеоклип и рекламни спотове;
 • Организиране на посещение за туроператори;
 • Адаптация на съществуваща графична идентичност за нуждите на хотела при РЕМО „Етър“.

Оранжерия за цветя и декоративни храсти

Резултати и положителни ефекти

 • Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания;
 • Намаляване емисиите на парникови газове, потреблението на електроенергия и вода; повишаване на енергийната ефективност;
 • Създаване на интегриран туристически продукт с потенциал за повишена атрактивност на обекта и привличане на значителен брой туристи;
 • Създаване на условия за развитие на бизнес инициативи и икономически растеж;
 • Ефективно и функционално използване на съществуващите обекти;
 • Развитие на туристическия маркетинг на дестинацията.

Къща „Кръстник-Колчов хан“

Публикации

Представяне на резултатите от проекта

РИМ – Габрово и РЕМО „Етър“ обновени за над 12,2 млн. лв.

Представят обновените музеи – РИМ и РЕМО „Етър“

Новият детски център в РЕМО „Етър“ учи малчуганите на народно творчество

Реставрираният Кръстник-Колчов хан очарова туристите в музей „Етър“

Музей „Етър“ грейва с обновен хотел, пещи за керамика и детски център

Водните съоръжения в музей „Етър“ са реставрирани

Европейски проект утвърждава „Етър“ като музей за креативен културен туризъм

Таня Христова: „Проектите за обновяването на Историческия музей и РЕМО „Етър“ са сред най-отговорните“

Представят проектите за обновяването на Историческия музей и „Етъра“

Текат усилени ремонти на територията на РЕМО „Етър“

Хотелът към музей „Етър“ се превръща в място, привлекателно за съвременния турист

Водните съоръжения в музей „Етър“ ще запазят автентичността си

Община Габрово подписа за обновяване на музей „Етър“

Решават с европроект десетилетни проблеми в музей „Етър“

„Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово“ „Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово“