„РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“ е проект, благодарение на който са реставрирани и консервирани културни ценности, които представят възрожденското минало на българите. Проектът допринася за привличане на повече посетители и за съхраняване на традиционни занаяти и бит. Той отваря широки възможности за подобряване качеството на работа на екипа в музейната институция. За музея като преживяване, за значението на промяната и за важността да пазим традициите говорят петима от служителите на РЕМО „Етър“.

Пресъздаването на обичая лазаруване е част от традиционния събитиен календар на етнографския комплекс © РЕМО „Етър“

ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА ДИМИТРОВА, директор на музей „Етър“: „Това е много важен за нас проект, свързан с превръщането на Музея в място за креативен туризъм. Чрез него се дава възможност на посетителя да усети миналото с всички сетива – да опитва храна, да чува звуци, да вижда картини и да слуша истории от стари времена. С реализацията на проекта се стремим да утвърдим Музея като място, където хората намират своя занаят, усвояват нужните умения и го превръщат в своя професия. Така бихме съхранили традиционните занаяти, но бихме ги и обогатили.“

МАРИЯ ИВАНОВА, финансист и главен счетоводител: „Един от обновените обекти е хотелът към Музея, който има 60 места за настаняване, ресторант, лоби бар, конферентни зали. Тук могат да се реализират зелени училища и тиймбилдинги. Подобрява се работата с индивидуалните посетители, които, отсядайки в хотела, ще останат в Музея по-дълго и ще имат достатъчно време за творческите занимания, за запознаването със занаятите и ще се включат във всички активности, които предлагаме.“

СВЕТЛОЗАР ТОДОРОВ, ръководител на отдел „Културен мениджмънт“: „Комплексът започва да става още по-привлекателен за посетителите, да се изпълва все повече с живот. На туриста се предлагат все повече преживявания. Разполагаме с нова сцена и детски център, където да се реализират събития не само през топлите месеци от годината. Проектът подпомага запазването на цялостния облик на Музея, съхраняването на пазените тук културни ценности. Пожелавам на екипа да бъде все така отдаден в работата си, да поставя на първо място интересите на институцията и на посетителите.“

ТИХОМИР ЦЪРОВ, експерт „Връзки с обществеността“: „Музей „Етър“ е възможност да се запознаеш с хора, които са нетрадиционни и не биха могли да бъдат срещнати другаде. Интровертните могат да наблюдaват, екстровертните – да се включат. Места като музей „Етър“ са пример за съхраняването на занаятите по света. Ръчно изработените изделия са уникални и неповторими. Мечтая скоро „Етър“ да посрещне милиардния си посетител и да има екип, който с ентусиазъм да работи за посрещането на още милиард души.“

РОСИЦА БИНЕВА, главен уредник: „След реализацията на проекта водните съоръжения в „Етър“ са в отлично състояние – реставрирани и консервирани. Музеят е средище на занаятчийската култура, възможност за изява на съвременни продължители на традиционните занаяти. Тук се запазват занаяти в риск, представят се занаяти, които са културно наследство, и се организират обучителни програми.“

Близо 10.5 милиона лева са вложени за обновяване и създаване на съвременни условия в обектите на музейния комплекс „Етър“. Включен е цялостен ремонт на хотел „Странноприемница“, където ще се помещава администрацията, изграден е нов детски център, мобилна сцена, водните съоръжения се реставрирани. Къщата „Кръстник-Колчов хан“ е преустроена в многофункционална сграда, възстановени са грънчарските пещи и оранжерията, училището в кв. „Етъра“ е реконструирано и ще бъде база за обучения по реставрация и консервация. Експозиционните площи по чаршията са ремонтирани и е изградено архитектурно-художествено осветление. За улеснение на трудноподвижните посетители са закупени микробус и електрическа количка.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-6.002-0008-C07 „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, както и чрез кредитен ресурс от Регионален фонд за градско развитие и банка ДСК. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Празнични събития през декември
5 декември 2023
Обявление за откриване на процедура за попълване на списъка с кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Габрово за мандат 2024 г. - 2028 г.
6 декември 2023