Започва преустройството на автобусна спирка „Рачо Ковача“, намираща се на ул. „Юрий Венелин“, в „джоб“. Строително-ремонтните работи ще стартират във вторник, 3 април 2018 г. Те са част от проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“.

Дейностите включват изнасяне на тротоара конзолно над р. Янтра, както и част от пътното платно на уширението за спирката. Ще бъде изработен „джоб“ със стоманобетонова конструкция, нов предпазен парапет за пешеходци и стойка за новата информационна система на масовия градски транспорт.

Заради ремонтите тротоарът по ул. „Юрий Венелин“ (откъм реката) ще бъде затворен за преминаване в участъка от мост „Игото“ до Баев мост. Съществуващата автобусна спирка „Рачо Ковача“ ще бъде изместена непосредствено преди затворения участък. Автомобилното движение няма да бъде ограничавано и се запазва двупосочно. Маршрутът на масовия градски транспорт по ул. „Юрий Венелин“ остава непроменен.

Движението на моторни превозни средства ще се осъществява съгласно одобрен проект за организация на движението, съгласуван със сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Габрово, при спазване на изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по улиците и пътищата. Изпълнителят на дейностите ЕТ „Мирса-93 – Цветан Асенов“, гр. София е задължен да обезопаси строителния обект.

Община Габрово призовава преминаващите в района пешеходци да използват отсрещния тротоар и да пресичат пътното платно само на регламентираните за това места. Водачите на пътни превозни средства и пешеходците да се движат с повишено внимание, спазвайки монтираната вертикална сигнализация.


Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-1.016-0003-С01 „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Културен календар за месец април
30 март 2018
Цветница с музика, песни и танци
30 март 2018