Проект – № BG16RFOP001-8.006-0011 „Подкрепа за Община Габрово за ефективно и ефикасно изпълнение на проекти по ПРР 2021 – 2027“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

Административен договор – № BG16RFOP001-8.006-0011-С01/№ РД-02-37-14 от 30.06.2023 г.

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“

Стойност – 179 335.45 лв., от които:

 • 152 435.13 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (85%)
 • 26 900.32 лв. – национално съфинансиране (15%)

Продължителност на проекта – 6 месеца (30 юни 2023 г. – 30 декември 2023 г.)

Обща цел

Проектът обхваща комплекс от мерки, които ще подпомогнат Община Габрово в процеса на подготовка и изпълнение на качествени проекти за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. (ПРР) за реализиране на ключови инвестиции, идентифицирани като приоритетни в Плана за интегрирано развитие на община Габрово за периода 2021 – 2027 г.

Специфични цели

 • Повишаване капацитета на общинската администрация чрез обмен на опит и добри практики в чужбина;
 • Изготвяне на анализи „разходи-ползи“ и предпроектни проучвания за осъществимостта и целесъобразността на планираните проекти за ИТИ за постигане на проектна готовност;
 • Подобряване на материално-техническата база чрез закупуване на компютърно и ИТ оборудване и софтуер за оптимизация на процеса по подготовка и изпълнение на ИТИ.

Дейности

Обмен на опит и добри практики

Осъществяване на две работни посещения в Париж (Франция) и Клуж-Напока (Румъния) за проучване на продукционни и презентационни места, близки до концепцията на приоритетния за Габрово проект за Център „Кристо и Жан-Клод“, относно пространствени решения, поддръжка, устойчивост, зелени политики, мениджмънт, маркетинг, финансиране.

Изготвяне на документация за постигане на проектна готовност за реализиране на проекти за ИТИ по ПРР

 • Изготвяне на предпроектно проучване и анализ „разходи-ползи“ на Интегриран проект за устойчива градска мобилност;
 • Изготвяне на предпроектно проучване и анализ „разходи-ползи“ за проект за създаване на Център „Кристо и Жан-Клод“ в сградата на бивша Професионална гимназия по текстил и моден дизайн в Габрово. 

Закупуване и доставка на компютърно и ИТ оборудване

 • 12 компютъра; 3 лаптопа; 1 сканиращо устройство; софтуер – Adobe Creative Cloud for Teams (3-годишен лиценз); софтуер – Adobe Acrobat Pro (постоянен лиценз).

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Оптимизация на работния процес по отношение на бързина, качество и ефикасност;
 • Повишен капацитет на общинската администрация за подготовка и реализация на ИТИ;
 • Осигурено съвременно техническо обезпечаване на експертите, ангажирани в подготовката и изпълнението на ИТИ;
 • Гарантирано финансово планиране и управление на средствата през програмен период 2021 – 2024 г. за участие с проектни предложения по ПРР 2021 – 2027 г.;
 • Подобрена работна среда, стимулиране на градската икономика и местния бизнес.

Публикации

Одобриха проекта за интегрираните териториални инвестиции

„За децата на Габрово“ „Тестване на застрахователни решения за регионите в адаптацията им към климатичните изменения“ (SOTERIA)