Проект – № BG16RFOP001-8.006-0011 „Подкрепа за Община Габрово за ефективно и ефикасно изпълнение на проекти по ПРР 2021 – 2027“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

Административен договор – № BG16RFOP001-8.006-0011-С01/№ РД-02-37-14 от 30.06.2023 г.; Анекс № 1 – № BG16RFOP001-8.006-0011-С02/№ РД-02-37-14-(1) от 18.12.2023 г.

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“

Стойност – 179 215.34 лв., от които:

 • 152 333.04 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (85%)
 • 26 882.30 лв. – национално съфинансиране (15%)

Продължителност на проекта – 6 месеца (30 юни 2023 г. – 30 декември 2023 г.)

Обща цел

Проектът обхваща комплекс от мерки, които подпомагат Община Габрово в процеса на подготовка и изпълнение на качествени проекти за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. (ПРР) за реализиране на ключови инвестиции, идентифицирани като приоритетни в Плана за интегрирано развитие на община Габрово за периода 2021 – 2027 г.

Специфични цели

 • Повишаване капацитета на общинската администрация чрез обмен на опит и добри практики в чужбина;
 • Изготвяне на анализи „разходи-ползи“ и предпроектни проучвания за осъществимостта и целесъобразността на планираните проекти за ИТИ за постигане на проектна готовност;
 • Подобряване на материално-техническата база чрез закупуване на компютърно и ИТ оборудване и софтуер за оптимизация на процеса по подготовка и изпълнение на ИТИ.

Дейности

Обмен на опит и добри практики

Осъществяване на работно посещение в Париж (Франция) за проучване на продукционни и презентационни места, близки до концепцията на приоритетния за Габрово проект за Център „Кристо и Жан-Клод“, относно пространствени решения, поддръжка, устойчивост, зелени политики, мениджмънт, маркетинг, финансиране.

Изготвяне на документация за постигане на проектна готовност за реализиране на проекти за ИТИ по ПРР

 • Изготвяне на предпроектно проучване и анализ „разходи-ползи“ на Интегриран проект за устойчива градска мобилност;
 • Изготвяне на предпроектно проучване и анализ „разходи-ползи“ за проект за създаване на Център „Кристо и Жан-Клод“ в сградата на бивша Професионална гимназия по текстил и моден дизайн в Габрово. 

Закупуване и доставка на компютърно и ИТ оборудване

 • 12 компютъра; 3 лаптопа; 1 сканиращо устройство; софтуер – Adobe Creative Cloud for Teams (3-годишен лиценз); софтуер – Adobe Acrobat Pro (постоянен лиценз); софтуер – Business Standard на Google Workspace (3-годишен абонамент за 10 потребители).

Резултати и положителни ефекти

 • Оптимизация на работния процес по отношение на бързина, качество и ефикасност;
 • Повишен капацитет на общинската администрация за подготовка и реализация на ИТИ;
 • Осигурено съвременно техническо обезпечаване на експертите, ангажирани в подготовката и изпълнението на ИТИ;
 • Гарантирано финансово планиране и управление на средствата през програмен период 2021 – 2024 г. за участие с проектни предложения по ПРР 2021 – 2027 г.;
 • Подобрена работна среда, стимулиране на градската икономика и местния бизнес.

Публикации

Смолян черпи опит от Габрово за териториалния подход

Нова Загора и Лом обменят опит с Габрово за интегрираните проекти

Свищов черпи опит от Габрово за европроектите

Одобриха проекта за интегрираните териториални инвестиции

„Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово“ „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на ДК „Емануил Манолов“