На 10 март 2021г. ще се проведе финалната пресконференция по транспортния проект на Габрово.

Реализацията на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020г., осъвремени градския транспорт на града ни, правейки го по-ефективен, по-бърз и по-екологичен. Намаленото потребление на енергия, подобрената достъпност и разширените възможностите за алтернативни форми на транспорт допринасят за повишаване качеството на живот и подобряване на екологичната среда.

Финалната пресконференция по проекта ще се проведе на 10 март 2021г. в зала „Възраждане“ от 10:00 часа (регистрация от 9:30 часа) при спазване на всички противоепидемични мерки.

Пресконференцията ще бъде излъчвана в реално време и може да се гледа през сайта на Община Габрово, както и в YouTube канала на администрацията.

След края на пресконференцията ще бъдат официално открити обектите по проекта и ще бъде представен новия подвижен състав, включващ три броя 12-метрови електробуса.

Най-големият проект на Габрово в Програмния период 2014-2020 г., бе изпълнен в рамките на 48 месеца и е на стойност 13 658 027,97 лв. Реализирането на дейностите в транспортния проект позволи постигането на важни резултати:

Опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи обществения транспорт – 14 бр. остарели и амортизирани превозни средства са заменени с нови, отговарящи на нормативните стандарти за вредни емисии;

Насърчаване на мултимодална устойчива градска мобилност чрез създаване на възможности за алтернативни форми на транспорт и тяхното подходящо комбиниране, в това число обществен транспорт, придвижване пеша, връзки с други видове транспорт;

Намаляване нивата на шум чрез въвеждане на почти безшумни електрически превозни средства;

Подобряване безопасността на средата чрез осигуряване на обезопасени пешеходни връзки до спирки, гара и автогара чрез реконструкцията на пътно кръстовище и предгаров площад, възстановяване и ремонт на 2 бр. пешеходни подлеза;

Подобряване скоростта и качеството на обслужване на обществения градски транспорт, насърчавайки повече хора да предпочетат услугите му пред превоза с личен автомобил;

Подобряване пропускливостта на кръстовищата чрез модернизация на 5 бр. от най-натоварените кръстовища в гр. Габрово;

Подобряване на достъпността. Новите превозни средства са съобразени с нуждите на хората в неравностойно положение, изградените асансьори в подлезите улесняват използването им от хората с увреждания и майки с колички, а спирките на градския транспорт са с визуално означаване;

Намаляване броя на личните автомобили в централните градски части чрез повишено използване на обществен транспорт в резултат на подобреното обслужване;

Постигане на устойчивост в системата на градския транспорт.

 

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-1.016-0003-С04 „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Мобилният пункт тръгва отново по габровските квартали
8 март 2021
„Свекърва“ се завръща с нови актьори на габровска сцена
9 март 2021