Договор за 13 430 540,62 лв. по проекта за развитие на устойчив градски транспорт подписа Община Габрово. С този акт се дава зелена светлина за стартиране на същинските дейности от мащабната разработка. Предоставената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ е 9 000 000 лв., а собственият принос е в размер на 4 430 540,62 лв. Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца.

Кръстовището и площадът при ЖП гарата ще бъдат реконструирани. За изпълнител на строително-монтажните работи е избрано местното дружество „Димас“. Строителен надзор ще извършва обединение „Алфа М-Рубикон“, Габрово.

Подлезите до Дома на хумора и сатирата и до Автогарата ще претърпят ремонт и модернизация. За изпълнител на дейностите е избрана софийската фирма „Кота 2001“ ООД. Строителният надзор е поверен на „Ретем“ ООД, Габрово. Предстои тръжна процедура за изпълнител на преустройството на автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“. Авторски надзор на трите обекта ще упражнява „Циклоп 21Р“ ООД, гр. София, избрано чрез пряко договаряне по реда на Закона за обществените поръчки.

Инвестицията предвижда да бъде подобрена организацията на движение на пет от най-натоварените светлинно регулирани кръстовища в града. Общественият транспорт ще бъде обновен с шест автобуса с дължина 12 метра и осем автобуса по 7-8 метра, отговарящи на европейските норми за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми енергийни източници. За зареждане на електробусите ще бъдат закупени три зарядни станции.

Габровци ще могат да се възползват от удобството на съвременна информационна система, която показва с точност времето на пристигане на автобусите от градския транспорт до спирките по съответен маршрут.

Предвидени са 104 електронни информационни табла, както и бордово оборудване за приемане и предаване на данни за 57 превозни средства.

Предстои да бъдат обявени обществени поръчки за избор на изпълнители за доставките, монтажа и пускане в експлоатация на заложените мерки.

 

Проектът за интегриран градски транспорт на Габрово е част от инвестиционната програма за реализация на приоритетни проекти от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на общината. Програмата бе одобрена от Управляващия орган на ОПРР през месец февруари 2016 г. Общата й стойност е 31 528 804,73 лв., като безвъзмездната финансова помощ пo приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е 25 739 640,08 лв.

Българчета от страната и чужбина изучаваха родните традиции в „Приеми ме на село“ – Джуниър
25 юли 2017
Община Габрово - център на творчески и образователни резиденции през август
26 юли 2017