Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга.

Плащането може да се извърши на касата в ЦАО - Център за административно обслужване при Община Габрово /извършват се плащания и чрез ПОС терминал/ или по банков път, както следва:

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

- Сигнали, мнения и предложения, свързани с административното обслужване, можете да подадете на имейл адрес: signalAO@gabrovo.bg

 

 

 

 

 


Издаване на виза за проектиране

Презаверяване на виза, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Допълване /поправка/ на одобрен кадастрален план

Искане за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Изготвянена обяснителна записка до нотариус за издаване на нотариален акт за собственост

Разрешения за изработване на подробен устройствен план

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Приемане и одобряване на подробен устройствен план

Провеждане на процедури по допускане, обявяване и одобряване на ПУП по §8 от ПР на ЗУТ

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с разглеждане в ОЕСУТ

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с доклад за оценка за съответствие

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с разглеждане в ОЕСУТ и издаване на разрешение за строеж

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с доклад за оценка за съответствие и издаване разрешение за строеж

Издаване на разрешение за строеж

Искане за вписване на променени факти и обстоятелства в издадено разрешение за строеж

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Уведомление за заверена заповедна книга за строеж

Прокарване на временен път по чл.190 и чл. 191 от ЗУТ

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти