Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес 
  • Чрез системата за сигурно електронно връчване - изисква се наличие на предварителна регистрация.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга.

Плащането може да се извърши на касата в ЦАО - Център за административно обслужване при Община Габрово /извършват се плащания и чрез ПОС терминал/ 

По банков път: Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

Чрез използване на Виртуален ПОС терминал към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка) 

 

- Официален адрес на електронната поща на Община Габрово, на която може да изпратите електронни документи: gabrovo@gabrovo.bg

- Сигнали, мнения и предложения, свързани с административното обслужване, можете да подадете на имейл адрес: signalAO@gabrovo.bg

 

2083 Издаване на виза за проектиране

2115 Одобряване изменението на кадастрален план

2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2112 Издаване на разрешение за строеж

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните территории /по чл. 13 от ППЗСПЗЗ/

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строежи

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/ и План за безопасност и здраве /ПБЗ/