С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ се прие нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. "Комплексно административно обслужване" е това обслужване, при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствeни средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Въвеждането на комплексното административно обслужване цели да реформира изцяло дейността на административните органи като насочва дейността на администрацията изцяло към гражданите и бизнеса, въвеждайки като основни следните принципи:

 • Еднократното събиране и създаване на данни
 • Служебното уведомяване
 • Автоматизирано предоставяне или задължение за вътрешен обмен на информацията по електронен път

Съгласно принципа  за еднократно събиране и създаване на данни, административните органи, в случая Община Габрово, лицата, на които е възложено осъществяването на публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги не могат да изискват от гражданите и организациите предоставянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги събират служебно от първичния администратор на данни.

Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях до административния орган могат да се подават по един от следните начини:

 • на място в Община Габрово
 • чрез лицензиран пощенски оператор
 • по електронен път 

Индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово може да бъде получен по един от следните начини, изрично посочен от заявителя:

 • на място в Община Габрово, където е заявен
 • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от заявителя точен адрес
 • по електронен път на посочен от заявителя e-mail адрес 

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;
 • с международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към съответния орган; цената за пощенската услуга се заплаща от административния/компетентния орган на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга. Плащането може да се извърши на касата в ЦАО /Център за административно обслужване/ при Община Габрово или по банков път, както следва:

 • за технически услуги

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

 • за всички останали административни услуги  

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

Допълнителна информация може да се получи и на място в административната сграда на Община Габрово, пл. „Възраждане”  № 3, в Центъра за административно обслужване, както и на телефони 066/818 322; 066/818 327; 066/818 328, 066/818 341 всеки работен ден от 8.30 часа до 17.15 часа.

 

 

Заявление за комплексно административно обслужване
15.07.2021
Заялвние за КАО 71 KB
09.02.2017
Базисен модел за комплексно административно обслужване 1.79 MB