С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ се прие нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. "Комплексно административно обслужване" е това обслужване, при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствeни средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Въвеждането на комплексното административно обслужване цели да реформира изцяло дейността на административните органи като насочва дейността на администрацията изцяло към гражданите и бизнеса, въвеждайки като основни следните принципи:

 • Еднократното събиране и създаване на данни
 • Служебното уведомяване
 • Автоматизирано предоставяне или задължение за вътрешен обмен на информацията по електронен път

Съгласно принципа  за еднократно събиране и създаване на данни, административните органи, в случая Община Габрово, лицата, на които е възложено осъществяването на публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги не могат да изискват от гражданите и организациите предоставянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги събират служебно от първичния администратор на данни.

Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях до административния орган могат да се подават по един от следните начини:

 • на място в Община Габрово
 • чрез лицензиран пощенски оператор
 • по електронен път 

Индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово може да бъде получен по един от следните начини, изрично посочен от заявителя:

 • на място в Община Габрово, където е заявен
 • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от заявителя точен адрес
 • по електронен път на посочен от заявителя e-mail адрес 

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;
 • с международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към съответния орган; цената за пощенската услуга се заплаща от административния/компетентния орган на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга. Плащането може да се извърши на касата в ЦАО /Център за административно обслужване/ при Община Габрово или по банков път, както следва:

 • за технически услуги

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

 • за всички останали административни услуги  

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

Допълнителна информация може да се получи и на място в административната сграда на Община Габрово, пл. „Възраждане”  № 3, в Центъра за административно обслужване, както и на телефони 066/818 322; 066/818 327; 066/818 328, 066/818 341 всеки работен ден от 8.30 часа до 17.15 часа.

 

 

Заявление за комплексно административно обслужване
15.07.2021

09.02.2017