Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес 
  • Чрез системата за сигурно електронно връчване - изисква се наличие на предварителна регистрация.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга.

Плащането може да се извърши на касите в Дирекция Местни данъци и такси /извършват се плащания и чрез ПОС терминал/ 

По банков път: Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

Чрез използване на Виртуален ПОС терминал към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка) 

 

- Официален адрес на електронната поща на Община Габрово, на която може да изпратите електронни документи: gabrovo@gabrovo.bg

- Сигнали, мнения и предложения, свързани с административното обслужване, можете да подадете на имейл адрес: signalAO@gabrovo.bg

 

 

2396 Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 

2395 Удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 

2393 Удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

1998 Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

2071 Удостоверение за декларирани данни 

2124 Копие от подадена данъчна декларация 

2091 Удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2131 Препис от документ за платен данък върху превозните средства 

2014 Удостоверение за дължим размер на патентен данък 

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения