към Е-УСЛУГИ

За облагане с данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти - чл. 14 от ЗМДТ


Декларацията се подава при:

 • придобиване на новопостроен недвижим имот, който не подлежи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията
 • придобиване на недвижим имот по наследство
 • предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот  
 • придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на ограничено вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие
 • учредяване право на концесия върху недвижим имот 
 • преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 • подаване на коригираща декларация за деклариран имот

Не се подава декларация за недвижимите имоти и ограничените вещни права, придобити, с изключение на придобитите от предприятия, по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност /по раздел трети, глава втора от Закона за местните данъци и такси/.

Не се подава декларация и при промяна в обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка, когато същите са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:

 • собствениците на облагаем с данък недвижим имот
 • лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост
 • ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
 • концесионерът при учредено право на концесия

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията се подава в:

 • двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 • шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство

Данъчна Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти