Заплащането на местните данъци и такси по банков път  се извършва по сметка на Община Габрово с IBAN номер:

BG58STSA93008460754400

в Банка ДСК – АД Габрово – BIС – STSABGSF

по следните видове код за плащане:

44 14 00 – Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижими имоти

44 22 00 - Данък върху наследствата

44 23 00 - Данък в/у превозни средства

44 24 00 - Такса битови отпадъци

44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин

44 28 00 – Туристически данък

44 34 00 - Други данъци /пътен данък/

44 65 00 - Глоби

44 80 07 - Административни услуги МДТ

44 80 01 – Технически услуги МДТ