Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче

Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местни данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл. 17, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти