Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл. 17, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти