В кои случаи се подава - декларацията се подава:

  1. при настъпване на обстоятелства представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение - само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
  2. за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за „основно жилище“ за имот, за който е подадена данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ преди 1 януари 2019 г.

За всяка отделна сграда или самостоятелен обект в сграда се подава отделна декларация.

От кого се подава - декларацията се подава от данъчно задължените лица:

  • собственици на облагаем с данък недвижим имот,
  • лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост
  • ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване 
  • концесионерът при учредено право на концесия 

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

В какъв срок се подава – двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона