В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.

 

Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета придобити през текущата година, таксата се дължи в размер  една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

 

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ
07.01.2021