КОГА СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

  • Декларация се подава за всеки туристически обект – място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

  • Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание. При промяна на лицето, стопанисващо обекта, през годината, декларация се подава от всяко от лицата, за периода, за който е било данъчнозадължено лице.  
Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници