КОГА СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

  •  При започване на дейността - преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 ЗАП.
  • . За промените в обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили - в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

КАК ПОДАВАТЕ ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията можете да подадете:

  • лично или чрез упълномощено лице;
  • по пощата с обратна разписка.

КЪДЕ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията се подава в общината, за територията на която е издадено разрешението по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ .

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪКА

Изчисленият от Вас данък се заплаща преди издаване на разрешението по чл. 24а, ал. 1 ЗАП.

КЪДЕ СЕ ВНАСЯ ДАНЪКА

Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася в приход на общината, за територията на която е издадено разрешението по чл. 24а, ал. 1 ЗАП за извършване на таксиметров превоз. 

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ
15.05.2019

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче Декларация по чл. 17, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово