КОГА СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията се подава когато недвижимия имот не е деклариран като основно жилище и няма да се ползва през цялата година.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

  • Собствениците на облагаеми недвижими имоти и лицата, на които е предоставено правото на управление върху имоти - държавна и общинска собственост;
  • Вещноправните ползватели и концесионерите, когато върху имота е учредено вещно право на ползване/концесия;
  • Ако имота е съсобственост на наколко лица, декларацията се подписва от всички съсобственици

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА

До 31 декември на предходната година

ВНИМАНИЕ !

През годината се извършват проверки за консумирана ел. енергия и питейна вода, както и проверки на място от Общински инспекторат. При установено ползване на имот за който е подадена декларация се начислява такса битови отпадъци в пълен размер и се съставя акт за административно нарушение.

 

Декларация по чл. 17, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Габрово

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение