• В кои случаи се подава - при смърт на физическо лице и откриване на наследство
  • От кого се подава - при откриване на наследство данъчнозадължени лица са наследниците по закон или завещание. Декларацията се подава от наследниците, заветниците или техни законни представители.

      Не подават декларации наследниците по права линия и преживелият съпруг в случаите   

      на наследства, открити след 01.01.2005 г.

  • Срок за подаване - декларацията се подава в срок от 6-месеца от откриване на наследството. За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
  • Къде се подава - декларацията се подава в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождение на по-голямата част от имуществото му в страната.
  • Как се подава - декларацията се подава лично или чрез упълномощен представител.
  • От кого се приема - приема се от длъжностно лице в общината и се завежда в определен за целта регистър. При необходимост се изискват допълнителни документи. При приемане на декларацията на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата.
  • Данъкът се определя за всеки наследник или заветник поотделно и се съобщава на задължените лица. При несъгласие със съобщеното задължение се издава акт за установяване на задължението по чл. 107, ал. 3 ДОПК, който подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ръководителя на звеното за местни приходи на общината.

Декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък