в кои случаи се подава - Декларацията се подава за новопостроена сграда, завършена в груб строеж и подлежаща на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията

от кого се подава - Декларацията се подава от възложителя на строежа, който съгласно Закона за устройство на територията е:

            собственикът на имота;

            лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот;

           лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.

в какъв срок се подава декларацията - Декларацията се подава в двумесечен срок от завършване на сградата в груб строеж.

Подадените данни от един възложител ползват останалите възложители.

Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местни данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества