Кога и къде се подава: Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства.

Декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиване, в общината по постоянния адрес, съответно седалището, на данъчно задълженото лице.  Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларацията по настоящия си адрес. 

Не се подава декларация за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи. Не се подава декларация при безвъзмездно прехвърляне на имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. Не се подава декларация за получените обичайни подаръци; за придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел. Не подават декларация за получените и предоставени дарения и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

 

От кого се подава: Декларацията се подава от задълженото за данъка лице:

  • приобретателят на имуществото /надарения и пр./
  • прехвърлителят или двете страни - когато е уговорено изрично 
  • прехвърлителят - когато приобретателят е в чужбина.

       

Размер на данъка: Общинската администрация определя дължимия данък въз основа на декларираните данни и на определения с наредбата по чл. 1, ал. 2 ЗМДТ размер.

 

                Попълване на декларацията

Обща стойност: В колона 4 на таблицата по т. 2 се вписва стойността на имуществото от посочения в колона 2 вид. Когато е получено повече от едно имущество от даден вид, общата стойност е сбор от единичните стойности на безвъзмездно получените имущества от съответния вид. Стойността на имуществото се определя в съответствие с чл. 46, ал. 2, т. 2 от ЗМДТ, както следва:

  • чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;
  • ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;
  • превозните средства - по застрахователна стойност;
  • останалите движими вещи и права - по пазарна стойност.

               

                Дата на придобиване: Внимание! Към декларацията се прилага копие от документа, удостоверяващ посочената в колона 5 на таблицата по т. 2 дата на придобиване.

               

                Начин на придобиване: В колона 6 на таблицата по т. 2 от декларацията се попълва съответния начин на придобиване: „дарение“, „опрощаване на задължение“ или друг начин на бъзвъзмезно придобиване.

 

Дължима част от общия размер на данъка и лице, което дължи другата част от данъка: В колона 8 на таблицата по т. 2 се посочва частта от данъка,  дължима от декларатора, изразена в процент. Когато пълният размер на данъка се дължи от декларатора /приобретателя или прехвърлителя/ в колона 8 на таблицата по т. 2 се вписва „100“. Точка 3 от декларацията се попълва само когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни по договора и в колона 8 на таблицата по т. 2 на съответния ред е вписано число, различно от „100“.

Пример: Ако по договор за дарение е уговорено, че данъкът се дължи поравно от двете страни, то в декларацията, подадана от задълженото лице, в колона 8 на таблицата по т. 2 (например на ред 2-ри, ако дарението се явява второ за периода) следва да се посочи „50“ и в т. 3 да се предоставят данни за другата страна, като след тирето се впише „2“ (редът от таблицата по т. 2, на който е описано конкретното имущество).

                 

Приложени документи: Всички приложени към декларацията документи се описват в т. 5. Полето следва да съдържа най-малко опис на приложените копия на документи, удостоверяващи датата на придобиване на имуществото /договори, приемо-предавателни протоколи или други/, тъй като прилагането на такъв документ е задължително. В т. 5 се описват също и задължителните документи за случаите на освобождаване от данък по № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11  и 13 на т. 4, когато някое от посочените основания е налице.

 

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА
23.01.2020

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче