Услугата се извършва в Община Габрово, Дирекция "Местни данъци и такси". 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

т.8 от Раздел III "Цени за административни услуги и права", приложение № 5 от Наредба за определяне и администриране на мeстни такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

 

Изискуеми документи:

1. Искане за издаване - образец

2. Документ за самоличност или пълномощно

3. Документ за платена такса

 

Срок за изпълнение и цена:

Един ден - 2,00 лева;

 

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07