Ръководството на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО приема политика за поддържане и непрекъснато подобрение на интегрирана система за управление на качеството и сигурността на информацията, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013, като средство за утвърждаване доброто име и репутация на общинска администрация и за създаване на възможности за непрекъснато подобряване.

С най-висок приоритет, относно сигурността на информацията, е осигуряване на регламентирана поверителност, цялостност и достъпност на обработваната от нас информация, както и съответствие на предоставяните от общинската администрация административни услуги с всички приложими нормативни актове и нарастващите изисквания с цел повишаване доверието на всички заинтересовани страни на територията на общината. Стремим се към повишаване качеството на живот на населението, спазвайки всички нормативни изисквания при осигуряване сигурност на информацията.

Гарантираме защитата на личните данни, прилагайки ефикасни механизми за контрол. Осигуряваме достъп до предоставяните услуги с планирани действия за непрекъснатост на дейността. Приемаме определени обосновани рискове, на базата на анализ, с цел да не се извършват неоправдани или недостатъчно ефективни разходи.

Усилията ни са насочени към ефективно и ефикасно управление на всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху качеството и сигурността на информацията, както и на обучението и квалификацията на персонала, като предпоставки за постигане на значителна удовлетвореност от страна на потребителите на предлаганите от нас административни услуги и гарантиране на сигурност на информацията в администрацията.

Нашето непоколебимо желание да завоюваме доверието на всички заинтересовани страни се гради на една ясна политика и планирана стратегия, чиято цел е повишаване качеството на обслужване като абсолютен приоритет за ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО.

Всички процедури, политики и регламенти са задължителни за изпълнение от целия персонал, работещ в ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО.

В качеството си на КМЕТ на Община ГАБРОВО  поемам ангажимента и лична отговорност да осигурявам всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаните политики.

 

03.12.2019 г.                                                                           КМЕТ: /п/ 

гр.Габрово                                                                                    ТАНЯ ХРИСТОВА